Affordable Access

Utomhusundervisningen inom ämnet biologi : en kvalitativ studie kring verksamma lärares uppfattningar om utomhusundervisning

Authors
  • Börjesson, Viktor
  • Ramezic, Benjamin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta arbete kommer att handla om lärares syn på utomhusundervisningsens påverkan på elevers utveckling kopplat till ämnet biologi, men även lärares syn på elevers eventuella individuella faktorer som påverkar utomhusundervisning. Syftet med arbetet är att undersöka lärares förhållningssätt kring elevernas kunskapsinhämtning och eventuella individuella faktorer som kan uppstå när det gäller utomhusundervisning inom biologiämnet i årskurserna 1–6. Den teori som detta arbete vilar på är hermeneutiken vars grund ligger i tolkning. Då hermeneutikens centrala begrepp är tolkning och syftet med detta arbete är att synliggöra lärarnas uppfattningar kring utomhusundervisning är kvalitativa intervjuer den metod som använts. Dessa intervjuer är av semistrukturerad karaktär. Resultatet som framkom i denna studie var att lärarna ser positiva följder med utomhusundervisning inom tre olika områden. Det handlar om utveckling kring elevernas hälsa, motivation och kunskaper, där eleverna får bättre kunskaper inom området men även att de befästs bättre. Det framkom även i resultatet att elevernas individuella faktorer påverkar undervisningen utomhus dock sätter det inte stopp för den utan det handlar om att läraren behöver anpassa undervisningen för att göra den tillgänglig för alla. En lärare måste vara flexibel och anpassningsbar samt väl förberedd för att inte låta elevernas behov och individuella faktorer sätta stopp för undervisningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times