Affordable Access

Utomhuspedagogik från lärarens persektiv : En studie om lärares uppfattnignar om utomhuspedagogik för F-3 / Outdoor education from teachers`perspective : A study of teachers`perceptions of outdoor education for F-3

Authors
  • Hosseinizadeh, Felicia
  • Solsten, Emelie
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om lärares uppfattningar om utomhuspedagogiken inom förskoleklass till årskurs tre. I denna undersökning användes intervjuer och enkäter för att samla in information. Vi intervjuade nio verksamma lärare inom F-3 som ansågs som goda exempel på utomhuspedagoger. Dessa lärare hade olika lång erfarenhet samt olika typer av utbildning inom utomhuspedagogik. Den andra forskningsmetoden som användes var en kvantitativ webbenkät vilket 81 lärare inom årskurserna F-3 runt om i Sverige besvarade. Resultaten av undersökningen stämmer överens med vad tidigare forskning säger om utomhuspedagogik som en undervisningsform. Resultaten visar att lärare främst ser många möjligheter med utomhusundervisning som elevernas mående och lärande. Lärare framför en del svårigheter som främst är i form av begränsningar som är utom lärarens kontroll, exempelvis sämre väderförhållanden samt brist på resurs. Denna undersökning visar även att majoriteten av lärarna är överens om att utomhuspedagogik är en undervisningsform som bidrar till inkludering, och detta på grund av utomhusmiljöns möjligheter. De intervjuade lärarna anser att lärarens attityd är avgörande om det blir en lyckad utomhuspedagogik eller inte. / The purpose of this study is to contribute with increased knowledge about teachers' perceptions of outdoor education regarding pupils aged 6-9. In this study, interviews and questioners were used to collect information. We interviewed nine active teachers for ages 6-9, which were considered as good examples of outdoor educators. These teachers had different work experience as well as different types training in outdoor education. The questioners consisted of quantitative online surveys, which were answered by 81 teachers for ages 6-9 around Sweden. The results of the surveys are consistent with previous research about outdoor pedagogy as a form of teaching. The results show that teachers mainly see many opportunities with outdoor teaching such as student learning and prosperous. The teachers in this study present some difficulties that are mainly in the form of limitations that are beyond the teacher's control, such as poor weather conditions and lack of resources. This study also shows that the majority of teachers agree that outdoor education is a form of teaching that contributes to inclusion, because of the possibilities that the outdoor environment presents. The interviewed teachers believe that the teacher's attitude decides whether it will be a successful outdoor education or not.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times