Affordable Access

”Utomhus kan du variera det där faktabankandet med sinnliga och emotionella upplevelser på ett helt annat sätt” : En kvalitativ studie där lärare i geografi berättar om sina tankar och upplevelser kring geografiundervisning i utemiljö / “Outdoors, we can vary our intake of knowledge with sensual and emotional experiences in a completely different way” : A qualitative study where geography teachers tells about their thoughts and experiences about teaching geography in an outdoor environment

Authors
  • Hedell, Marie
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med uppsatsen var att ge röst för hur lärare i geografi som implementerar utemiljön i sin undervisning använder den, samt fånga deras tankar och upplevelser kring undervisning i utemiljö. Studien utgår från en relativt stor mängd litteratur och artiklar av ett antal författare inom det valda ämnesområdet. Användandet av utemiljön i undervisning kan härledas tillbaka i tiden, till olika traditioner, filosofer och pedagoger. Forskning har visat att undervisning utomhus bland annat kan ge eleverna mångsidig sinnesstimulering, ökad koncentration samt förbättrat minne som tycks gynna lärandet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ämnar denna uppsats ge utsagor utifrån geografilärares upplevelser kring undervisning i utemiljö i specifikt geografiämnet. Resultatet visar en överlag positiv bild av undervisning i utemiljö i geografiämnet, många möjligheter och fördelar lyfts då flera av lärarna menar att utemiljön gör att ämnet blir mer verklighetsanknutet samt tycks kunna bidra till att förstärka ämnesinnehållet. Utöver det verkar utemiljön gynna det sociala samspelet samt ge vissa elever utrymme för att visa sina ämneskunskaper på ett annat sätt än vad den traditionella klassrumsundervisningen erbjuder. Lärarna framhåller att utomhusmiljön kräver att man är extra tydlig och välplanerad. Det nämns även att det finns vissa begränsningar och utmaningar som bör tas i beaktning, såsom ekonomiska resurser, tid för planering och säkerhetsaspekter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times