Affordable Access

Use of BIM in Building Operations and Maintenance : An Approach to Identifying Sustainable Value / Användningen av BIM under Drift och Förvaltning

Authors
  • Du, Jenny
  • Hoeft, Madeleine
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

While the use of BIM (Building Information Modelling) has been increasing over the last decade and enabled a more integrated collaboration of different disciplines in the construction industry, its implementation in the operation phase of a building is still in its infancy in Sweden. Studies have been conducted to identify barriers and opportunities associated with the use of BIM in building operations and maintenance. There is a lack of research proposing a holistic approach to the evaluation of the value of BIM in operation and maintenance from the perspective of economic, ecological, and social sustainability. Therefore, this paper aims to follow up on the identified research gap by investigating: How sustainable value is created using BIM in operation and maintenance from an owner’s perspective?  A sustainable value framework is applied to the findings of an extensive literature review and compared to the reflections of Swedish industry professionals in semi-structured interviews. Based on the value destroyed or missed for key stakeholders by current O&M practices, the opportunities created with the use of BIM are highlighted. It was found that the most added value is expected from an economic and social perspective, reducing current inefficiencies in the integration of databases and documents, process structures, and knowledge management. More efficient information management and improved data accuracy is expected to enable better services, increase employee motivation, and optimize space management. Major struggles highlighted by the industry representatives are costs and a very fragmented work towards the implementation, often limited to internal efforts or small national initiatives. Based on the findings, further research will be needed to test and validate quantitative metrics in case studies, assess to what extent standards can promote the faster and more predictable implementation of BIM in O&M. In addition, the social value implications of using BIM in O&M should be evaluated more in detail. / Medan användningen av BIM (Byggnadsinformationsmodeller) under projekteringen och produktionen av byggnader har ökat under de senaste årtionde och möjliggjorde ett mer integrerat samarbete mellan olika discipliner inom byggindustrin, är implementeringen i driftsfasen fortfarande ovanligt i Sverige. Studier har genomförts för att identifiera hinder och möjligheter som är förknippade med användningen av BIM inom förvaltningen. Det är brist på forskning som föreslår en helhetssyn på utvärderingen av BIM:s värde i drift och underhåll ur perspektivet av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Syftet med detta arbete är att identifiera forskningsluckan genom att undersöka frågan: Hur skapas hållbart värde med hjälp av BIM i drift och underhåll ur en ägarens perspektiv? En modell för hållbart värde appliceras på resultaten som omfattas av litteraturöversikt och som jämförs med reflektionerna från svenskt branschrepresentanter i semistrukturerade intervjuer. Baserat på värdet som förstörs eller saknas för de viktiga intressenterna i nuvarande praxis i förvaltningen, diskuteras möjligheter som skapas med användning av BIM. Mest mervärde förväntas utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv, vilket minskar den nuvarande ineffektivitet i integrationen av databaser och dokument, process strukturer och kunskapshantering. Mer effektiv informationshantering och förbättrad datasäkerhet förväntas möjliggöra bättre tjänster, öka medarbetarnas motivation och optimera utrymmeshantering. Stora frågetecken som branschrepresentanterna framhäver är kostnader och ett mycket fragmenterat arbete mot implementering, ofta begränsat till interna ansträngningar eller små nationella initiativ. Baserat på resultaten kommer ytterligare undersökningar behövas för att testa och validera kvantitativa mätvärden i fallstudier, för att bedöma i vilken utsträckning standarder kan främja en snabbare och mer förutsägbar implementering av BIM i drift och underhåll. Dessutom bör det sociala värdet av att använda BIM i förvaltning utvärderas mer detaljerat.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times