Affordable Access

Usability in Patient-Oriented Drug Interaction Checkers : A Scandinavian Sampling and Heuristic Evaluation / Användbarhet i patientorienterade granskare för läkemedelsinteraktioner : En skandinavisk provtagning och heuristisk utvärdering

Authors
  • Vingen, David
  • Andrews, Elias J.
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Drug interactions are an important source of medical error. Studies have also shown it as a topic of particular interest to patients. To allow patients to participate in decision-making regarding their own health, they need to be empowered with information. This information must be provided through usable information systems. This thesis explored availability of drug interaction checkers in Scandinavia. It also explored the prevalence and characteristics of usability issues preventing patients from benefiting from these. Drug interaction checkers were sampled and described. Issue-based qualitative and quantitative data were gathered through heuristic evaluations. Patterns in the data were identified through descriptive statistics. Single-case and cross-case analyses explored emergent patterns in-depth. The findings were then interpreted side by side using a mixed-methods approach. The results showed the Scandinavian public faced with drug interaction checkers addressing healthcare professionals. They also showed a multitude of usability issues in these checkers. The issues were predominantly minor, but major issues were also identified in all but one of the checkers. Catastrophic usability issues were found in two of the checkers. These had the potential to lead patients to serious medical error. Results moreover showed the checkers lacking adaptive design, patient-oriented content, and a lack of adherence to basic design principles. A positive correlation was observed between system complexity and number of usability issues. This was suggested to result from lack of user-centered design approaches, or losing track of user goals while adding features over time. The result was a handful of generally professionally oriented drug interaction checkers known to be used by patients for their utility, but failing to accommodate them in terms of information and system quality. Empowering patients to participate in decision-making affecting their health asserts the need for developing patient-oriented information databases where these do not yet exist. These need to be presented through usable interfaces acknowledging patient behaviors. / Läkemedelsinteraktioner är en viktig orsak till medicinska misstag. Tidigare studier har även identifierat läkemedelsinteraktioner som ett område av särskilt personligt intresse för patienter. För att patienter ska kunna vara delaktiga i beslutsfattande beträffande sin egen hälsa, måste de ges tillgång till information genom användbara informationssystem. Denna uppsatsen undersökte tillgänglighet av interaktions­granskare för läkemedel för den skandinaviska publiken. Den undersökte också förekomst och karakteristiker av användbarhetsproblem som förhindrar patienter från att dra nytta av dessa interaktionsgranskarna. Tillgängliga interaktionsgranskare listades och beskrevs. Kvalitativa och kvantitativa data samlades in genom heuristiska utvärderingar. Mönster identifierades genom beskrivande statistik, medan kvalitativa enkelfalls- och tvärfallsanalyser undersökte frambrytande mönster på djupet. Resultat från kvantitativa och kvalitativa metoder tolkades sedan sida vid sida. Resultaten visade att skandinaviska patienter huvudsakligen möter interaktions­granskare riktade mot professionell vårdpersonal. Resultaten påvisade också en stor mängd användbarhetsproblem i dessa granskarna. Problemen var oftast av mindre vikt, men även stora problem identifierades i alla utom en av granskarna. Katastrofala användbarhetsproblem hittades i två av granskarna. Dessa hade potential att leda patienter till allvarliga medicinska misstag. Resultaten visade dessutom att granskarna saknade adaptiv design, patientorienterat innehåll och efterlevnad av grundläggande designprinciper. En positiv korrelation observerades mellan systemkomplexitet och antal användbarhetsproblem. Detta föreslogs vara ett resultat av brist på användarcentrerad designmetod eller att man har tappat fokus på användarmål över tid medan funktioner har lagts till. Resultatet var en handfull huvudsakligen professionellt inriktade granskare för läkemedelsinteraktioner som används av patienter för deras nyttja, men som inte lyckas med att ta hänsyn till dem när det gäller informations- och systemkvalitet. För att patienter ska få möjlighet att delta i beslutsfattande som påverkar deras hälsa, finns behov av att utveckla patientorienterade informationsdatabaser där dessa ännu inte finns. Dessa måste erbjudas genom användbara gränssnitt som tillgodoser patienters beteenden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times