Affordable Access

Access to the full text

URBAN FARM AS A SYSTEM OF PRODUCTIVE URBAN GREEN – CHALLENGES AND RISKS

Authors
  • KLESZCZ, Justyna1
  • 1 Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, University of Zielona Góra, ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra , (Poland)
Type
Published Article
Journal
Architecture, Civil Engineering, Environment
Publisher
Exeley Inc.
Publication Date
Jan 01, 2018
Volume
11
Issue
1
Pages
23–36
Identifiers
DOI: 10.21307/ACEE-2018-003
Source
Exeley
Keywords
License
Green

Abstract

The main topic of the paper is an analysis of the urban farm system phenomenon as the action taken in cities in order to develop a new form of productive green areas. The main goal of the work is to compare solutions implemented in European cities such as Paris, Barcelona or Vienna, with solutions developed in non-European cities like New York, Brasilia or Hong Kong. These solutions differentiate between each other, according to the formulated taxonomy due to the scale, purpose and the role of urban agriculture in each of these examples. System analysis undertaken for the purpose of this study has given a number of common characteristics that determine the growing popularity of new forms of urban agriculture as the most modern city functions. Comparing causes of the emergence, the implementation of different solutions and modifications resulting from functional analysis of the existing facilities is an important element for developing guidelines for the further development of urban agriculture systems, also in Poland. Streszczenie Tematem artykułu jest analiza fenomenu farmy miejskiej jako systemowego działania podejmowanego w miastach dla rozwoju nowej formy zieleni produktywnej. Praca ma na celu porównanie rozwiązań wprowadzanych w miastach europejskich takich, jak Paryż, Barcelona czy Wiedeń, z rozwiązaniami rozwijanymi w metropoliach pozaeuropejskich, np. Nowy Jork, Brasilia, Hong Kong. Rozwiązania te różnią się od siebie, w myśl opracowanej systematyki, ze względu na skalę, cel oraz rolę, jaką pełni miejska agrokultura w każdym z omawianych przykładów. Analiza systemowa przeprowadzona na potrzeby niniejszych badań pozwoliła określić szereg cech wspólnych, które decydują o rosnącej popularności nowych miejskich form rolnictwa jako najnowocześniejszej miejskiej funkcji. Porównanie przyczyn powstania, sposobu wdrażania poszczególnych rozwiązań oraz ich modyfikacji wynikających z analizy sposobu funkcjonowania obiektów już istniejących stanowi istotny element dla opracowania wytycznych dla dalszego rozwoju systemów miejskiego rolnictwa, również w Polsce.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times