Affordable Access

Upplevelsen av ett affärssystem : Vid uppgradering & tillämpning

Authors
  • Herault, Pichamon
  • Karimi, Aram
  • Hashemian, Mazamir
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna uppsats är att beskriva användarnas upplevda nytta/upplevelse av ett affärssystem som företaget använder. Vidare redogörs för de eventuella svårigheter företaget stött på vid uppgradering av affärssystemet. Studien har utgått ifrån en kvalitativ undersökning och en deduktiv ansats. Genom semistrukturerade intervjuer med ett urval på sex respondenter i ett fastighetsbolag skapades en empiri. De valda respondenterna arbetar på olika avdelningar och har olika positioner i företaget, detta för att kunna ge en helhetsbild av företaget till studien. Företagets affärssystem är ett verksamhetsanpassat affärssystem, som företaget är nöjda med. Det finns för- och nackdelar med ett sådant system, där en av nackdelarna som respondenterna nämner är att det är kostsamt. Det är kostsamt framförallt vid uppgradering av affärssystemet, då det tar mycket tid att utföra och att företaget är i stort behov av konsulter. Behovet av konsulter finns för att kunna uppgradera systemet, samt när problem uppstår med systemet. Något annat som kostar är interna och externa utbildningar. Det företaget gör är att ta in konsulter för att utbilda sina anställda istället för att skicka anställda på utbildning. Anledningen till att konsulter tas in av företaget är för att fler anställda tar del av utbildningen vid en internutbildning, vilket leder till en mindre kostnad för företaget.  / The purpose of this essay is to describe the users' perceived benefits / experience of an ERP system that the company uses. Furthermore, outlines the possible difficulties the company encountered when upgrading the ERP system. The study has been based on a qualitative study and a deductive approach. Through semi-structured interviews with a sample of six respondents in a property company created an empiricist. The selected respondents are working in different departments and with different positions in the company, this in order to give an overall picture of the company in to the study. The system of the company is an activity suited ERP and the company is pleased with. There are advantages and disadvantages of such system, where one of the disadvantages that the respondents mention is that it is costly. It is costly, especially when upgrading the business system, in which it takes much time and that the company is in great need of consultants. The need for consultants is in order to upgrade the system, as well as problems arise within the system. Something else that costs is internal and external training programs. What the company doe’s, is to bring in consultants to train their employees. The reason that the consultants are brought in by the company is that more employee’s takes part of the training during an internal, which leads to a lower cost to the company. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times