Affordable Access

Upplevelsen av arbetsrelaterad stress i relation till socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar : En litteraturstudie

Authors
  • Dahl, Oscar
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Introduktion: Arbetsrelaterad stress är idag ett växande problem och det har visat sig att det är många olika faktorer som orsakar stress. Det har också visat sig att stress ligger till grund för tillstånd av ohälsa, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Även socioekonomisk status är något som sammankopplas med både stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom befintlig forskning är något begränsad gällande huruvida arbetsrelaterad stress, socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar samvarierar var det av intresse att undersöka detta. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av arbetsrelaterad stress i relation till socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie och de databaser som användes vid datainsamlingen var PubMed och PsycInfo. Resultat: Personer med låg socioekonomisk status upplevde högre arbetsrelaterad stress än personer med hög socioekonomisk status. Personer med låg socioekonomisk status upplevde låg arbetskontroll och osäkerhet på arbetet medan personer med hög socioekonomisk status upplevde ett större socialt stöd på arbetet. Höga krav och låg arbetskontroll och obalans mellan ansträngning och belöning kunde leda till hjärt- och kärlsjukdomar, och det påverkade även blodtryck och det metabola syndromet. Låg arbetskontroll, lågt socialt stöd, hög arbetströtthet, övertidsarbete och aktiva och passiva arbeten kunde leda till hjärt- och kärlsjukdom. Personer med låg socioekonomisk status hade störst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar var störst för personer med låg socioekonomisk status. Implikation: Denna nya kunskap kan användas för att informera företagsledningar och individer i riskgrupperna för att minska risken att drabbas av stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Kunskapen kring detta område bör ökas ytterligare för att detta problem skall kunna kontrolleras i framtiden. / Introduction: Job strain is a common problem and it has been shown that different factors causes stress. Stress is also the basis for the state of several health problems, including cardiovascular disease. Socioeconomic status is also something that is associated with both stress and cardiovascular disease. Because of insufficient research regarding whether job strain, socioeconomic status and cardiovascular disease correlates, it was of interest to investigate this. Aim: The aim of this study was to describe the experience of job strain in relation to socioeconomic status and cardiovascular disease. Method: The method that was used was a literature study and databases used for data collection was PubMed and PsycInfo. Results: Individuals with low socioeconomic status experienced higher job strain than individuals with high socioeconomic status. Individuals with low socioeconomic status experienced low job control and job insecurity, while those with high socioeconomic status perceived greater social support at work. High demands and low job control and imbalance between effort and reward could lead to cardiovascular disease, and it also affected blood pressure and metabolic syndrome. Low job control, low social support, high work fatigue, working overtime and active and passive jobs could lead to cardiovascular disease. People with low socioeconomic status had a greatest risk of developing cardiovascular disease. The risk of dying from cardiovascular disease was high for individuals with low socioeconomic status. Implication: This knowledge can be used to inform management and individuals at risk how to reduce the risk of stress and cardiovascular disease. To control this problem in the future it requires an increased knowledge in the field.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times