Affordable Access

Undervisning i sexualitet och relationer : En studie om undervisning i sexualitet och relationer i svensk grundskola - vad säger lärarna? / Sex education : A study about sex education in Swedish primary school - what does the teachers say?

Authors
  • Caluk, Iva
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i den svenska grundskolan arbetar för att få till en lyckad undervisning i ämnet sexualitet och relationer trots hinder i form av religiösa och kulturella värderingar samt föräldrars påverkan på eleverna. Studien grundar sig i en kvalitativ forskning och empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju lärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att slutligen kunna analyseras. Intervjuerna var semistrukturerade och ledde till en bred förståelse för hur lärare känner, tänker och arbetar för en bra undervisning i sexualitet och relationer. Resultatet visade att lärare upplever att det finns hinder i undervisningen i form av kulturella och religiösa värderingar men även föräldrars påverkan på eleverna som utmanar lärarna men med hjälp av att ta stöttning från bland annat elevhälsan och ledningen lyckas lärarna få till en god undervisning. Lärarnas tillvägagångsätt för en lyckad undervisning grundar sig i att sätta eleverna i fokus, arbeta för att skapa tillit mellan lärare och elever, skapa en trygg klassrumsmiljö, börja introducera ämnet i tidig årskurs och att ha anpassade undervisningsgrupper. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times