Affordable Access

Učebny na gymnáziu z pohledu denního osvětlení / Classrooms on a grammar school in terms of daylighting

Authors
  • tomanová, kristýna
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnázia. V těchto učebnách proběhlo nejprve jejich zaměření a popis současného stavu. Rovněž bylo provedeno měření hodnot jasu a osvětlenosti daných povrchů. Z těchto dat byl následně stanoven činitel odrazu světla jednotlivých povrchů. Pomocí programu byly pro různé varianty posouzeny učebny z hlediska množství denního světla a rovnoměrnosti denního světla v místnosti. K výpočtu byly použity naměřené a normové hodnoty činitele odrazu světla každého povrchu. Další část diplomové práce se zabývá kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkového šetření, ve kterém byl zjišťován názor studentů na kvalitu světelných podmínek v učebnách. Výsledky tohoto šetření, které obsahují subjektivní názory žáků, byly porovnávány s vypočtenými daty. V závěru je uveden návrh možných kroků vedoucích ke zlepšení podmínek denního světla v učebnách. / The aim of this diploma thesis is to evaluate the daylighting in selected classrooms of grammar school. Description and measuring of current state of these classrooms were carried out. Measuring of luminance and illuminance of each surface values was carried out as well. The daylighting reflection factor of the individual surfaces was determined from these data. For different variants were the classrooms evaluated by a program based on the amount of the daylighting and uniformity ratio of illuminance in the classroom. Measured values and norms of the daylighting reflection factor of each surface were used for calculation. Another part of this thesis deals with quantitative research by means of a questionnaire survey, in which students were asked about their opinion on a quality of daylighting conditions in classrooms. The results of this survey, which contain subjective opinions of pupils, were compared with the calculated data. In the end there is a proposal of possible steps that lead to improvement of daylighting conditions in classrooms.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times