Affordable Access

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO) jako element ochrony uczestników sharing economy / Civil Liability Insurance for Users of Personal Transport Equipment (PTE) as an Element of Protection for Sharing Economy Participants

Authors
  • Laskowska, Iwona
  • Wieteska, Stanisław
  • Juszczyk, Sławomir
Publication Date
Mar 27, 2023
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of the article/hypothesis: In recent years, there has been a noticeable and dynamic development of micromobile equipment intended for the transport of people. These types of vehicles are known as personal transport equipment (PTE). Like any road vehicle, PTE can also cause numerous accidents and collisions. A natural consequence of damage related to the use of PTE is posing the question about securing the interests of the aggrieved parties. Considering the above, the aim of this paper is to present the role of civil liability insurance for users of personal transport equipment in the context of claims related to the use of this type of vehicles and to provide a brief description of insurance products available on the market. The paper presents the following thesis: although the regulations do not oblige PTE users to have a civil liability insurance policy, a wide catalogue of adverse events related to the PTE use requires the popularisation of insurance protection for users of this type of vehicles. Such insurance protection should cover: equipment users, renters, sellers, and operators, as well as households.Methodology: The paper is theoretical and analytical in its nature. In addition to the review of the available literature, the existing offer of voluntary insurance for PTE users is also analysed.Results of the research: Insurance addressed to users of personal transport equipment is a relatively new product on the market and still few insurance companies have it in their offer. PTE users can utilise their civil liability insurance often being part of their home insurance in their private life, which offers protection in the event of damage to third parties. One of the solutions leading to the dissemination of insurance protection could be a proposal of insurance tailored to the type of risk and short-term use associated with this kind of equipment (e.g. travel-type insurance). / Cel/hipoteza: W ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny rozwój urządzeń mikromobilnych, przeznaczonych do transportu osób. Tego rodzaju pojazdy określa się mianem urządzeń transportu osobistego (UTO). Jak każdy pojazd drogowy, także i UTO mogą powodować liczne wypadki i kolizje. Naturalną konsekwencją szkodowości związanej z wykorzystaniem UTO jest postawienie pytania o zabezpieczenie interesów poszkodowanych. Mając powyższe na uwadze za cel niniejszego opracowania przyjęto przybliżenie roli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego w kontekście szkodowości związanej z użytkowaniem tego rodzaju pojazdów oraz krótką charakterystyką dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych. W pracy postawiono tezę: mimo iż przepisy nie zobowiązują kierujących UTO do posiadania polisy komunikacyjnej OC, szeroki katalog niekorzystnych zdarzeń związanych z użytkowaniem urządzeń transportu odpowiednio wymaga upowszechnienia ochrony ubezpieczeniowej użytkowników tego rodzaju pojazdów. W polu ochrony ubezpieczeniowej powinni się znaleźć: użytkownicy, wypożyczający sprzęt, sprzedawcy, operatorzy a także gospodarstwa domowe.Metodyka: Opracowanie ma charakter teoretyczno-analityczny. Obok przeglądu dostępnej literatury przeanalizowano również dostępną na rynku ofertę dobrowolnych ubezpieczeń adresowanych do użytkowników UTO.Wnioski z badań: Ubezpieczenie dedykowane posiadaczom urządzeń transportu osobistego jest stosunkowo nowym produktem na rynku i jeszcze niewiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada je w swojej ofercie. Użytkownicy urządzeń transportu osobistego mogą korzystać z posiadanych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, zawieranych głównie przy ubezpieczeniach domów i mieszkań, stanowiącym zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jednym z rozwiązań prowadzących do upowszechnienia ochrony ubezpieczeniowej mogłaby być propozycja ubezpieczeń dostosowanych do rodzaju ryzyka oraz krótkiego charakteru użytkowania sprzętu (np. ubezpieczeń na czas przejazdu).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times