Affordable Access

Úloha vodní záchranné služby v přednemocniční neodkladné péči / The Role of Water Rescue Services in Pre-hospital Emergency Care

Authors
  • stanovská, andrea
Publication Date
Jun 07, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou záchrany na vodních plochách a v jejich blízkosti. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úlohou vodní záchranné služby v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část se věnuje popisu samotné organizace Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, jejího vzniku a současné činnosti. Dále se zaměřuje na získávání kvalifikací vodní záchranné služby a vzdělávání v oblasti první pomoci. V praktické části je tvořena několika kazuistikami, na kterých se snažím poukázat na přínos vodních záchranářů v rámci přednemocniční neodkladné péče. Data pro zpracování kazuistik jsou získána z posledních pěti let z výjezdové dokumentace vodní záchranné služby. / The bachelor thesis describes metters of of water rescue services provided on waters and their surroundings. The intention of this thesis is to acquaint the professional and general public with the role of the Water Rescue Service in providing pre-hospital emergency care. The theoretical part deals with the description of organization providing these services, its origin and its current activities. Moreover it focuses on describtion of aquiring qualifications of water rescue services and on educational program of water rescue organization. The practical part consists of several case studies, in which I try to point out the benefits of water rescuers in the pre-hospital emergency care. Data for case reports are obtained from last five years documentation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times