Affordable Access

Typologie zákazníků na trhu se sportovním oblečením / Customers Typology in the Sportswear Market

Authors
  • Chrástecká, Kristýna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá typologií zákazníků na trhu se sportovním oblečením. Analýza je vypracována na základě dotazníkového šetření a následné interpretace dat. V první části jsou nastíněna teoretická východiska spotřebitelského chování. Jsou uvedeny podstatné faktory ovlivňující spotřebitelské chování a typy nákupních situací. Na základě těchto kritérií je vypracována obecná typologie spotřebitelů. Ve druhé části práce je zmapován trh se sportovním oblečením a jsou charakterizováni klíčoví prodejci. Poté následuje samotný popis výzkumu a nástrojů, které byly použity při zpracování dat. Výstupem bakalářské práce je návrh typologie zákazníků na základě provedeného výzkumu prostřednictvím faktorové a shlukové analýzy. Výsledky mohou být použity jako podklady pro snadnější orientaci na trhu se sportovním oblečením, mohou být též užitečné při implementaci nových strategií ze strany výrobců a prodejců. / The topic of the bachelor thesis is the typology of customers in the sportswear market. The analysis is based on a survey and the interpretation of the collected data. The first part details the theoretical foundation of consumer behaviour. Important factors influencing consumer behaviour and types of purchase situations are presented. On the basis of this criteria, a general classification of consumers is established. In the second part, the sportswear market is characterized and the key sellers are described. The following section features a description of the survey and the tools used when processing the collected data. The aim of the bachelor thesis is to propose a typology of customers in the sportswear market based on the data collected from the survey. This data is then interpreted using factor and cluster analysis. The results may be used as a basis for understanding the sportswear market and can present a useful tool for producers and sellers when implementing new strategies / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times