Affordable Access

”Tycker fan synd om dig asså, Sveriges mest avskydda person.” : En kvalitativ studie om uppfattningen av identitetskonstruktion i bloggen Kissies.se

Authors
  • Erhorn, Jasmin
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bilden individen har om sin identitet har förändrats och gått från att ha varit en stadig tanke om jaget till en rörlig, modern identitet (Jenkins, 2004) som anpassas beroende på situation. Syftet med denna uppsats är att visa hur identitetskonstruktion sker i en blogg; den undersöker hur bloggskribenten påverkas av läsarnas kommentarer i bloggen Kissies.se. Detta har undersökts med en hermeneutisk Närläsningsmetod med fokus på bloggkaraktären Kissie och hennes bloggläsare. Utgångspunkten för tolkningen av materialet är teorin om Intrycksstyrning av Erving Goffman (2000), som är del i hans Dramaturgiska perspektiv och behandlar maskerna vi bär och människors skådespel i sociala sammanhang. Intrycksstyrning appliceras på den digitala kommunikationsprocessen i bloggsfären, och går ut på att författaren försöker styra uppfattningen läsaren får genom det hon skriver. Undersökningen fokuserar på läsarnas respons och hur denna påverkar inläggen i bloggen. Resultaten visar att det är möjligt att presentera multipla identiteter via bloggen Kissies.se, men inte utan att de spelar in i varandra. Kissie och bloggskaparen Alexandra smälter ibland ihop till en persona i blogginläggen. Detta skapar förvirring och visar sig i kommentarfältet. När den tuffa masken är lagd åt sidan, är det troligt att det är bloggarens känsliga sida som kommer fram i det hon publicerar. Detta försvårar läsarens möjlighet att identifiera bloggidentiteten Kissie, som de är vana att läsa om. Vidare kan för denna studie konstateras, att det är läsarnas respons och ett kommunikativt samspel mellan skribent och läsare som avgör om möjligheten till identitetskonstruktion och såmed bloggkommunikationens kvalitet. Hänger inte läsarna med i bytet mellan Kissie och Alexandra, faller kommunikationsprocessen och hela identitetskonstruktionen med den. / Aim and purpose of this thesis is to show how a young Swedish blogging professional, engages in displaying multiple identities online, how these constructed identities are perceived by the readers in the commentary field under the blog entries and affects the ongoing writing process. The chosen focus is on a blogger called Kissie. A hermeneutical Close reading method is used. The theoretical framework is based on Erving Goffmans (2000) thoughts on Impression management within his Dramaturgical perspective theory, about the figurative masks we wear in social contexts. Impression management is applied on the digital communication process in the blogsphere, where the blogger Kissie directs the perceiption of the readers on her page Kissies.se, by writing in a certain way. The study centers on the reactions of the blog readers and how they influence the blog entries on Kissies.se. Conclusions show, it is possible for the blogger to handle multiple personas, but they interfere with each other and their occurrence confuses the readers. Results show that the persona Kissie and the creator Alexandra at some points partly morph into each other and both show in the blog entries. A lack of understanding on how to separate the different texts in the blog entries splits up the readers’ and their responses, because of their unsureness of who to associate the text with. The blog posts might be published by the blog identity Kissie, but the feedback goes straight to Alexandra, the creator of the blog and she is the one who gets the criticism. When her tough mask is put aside, it is likely her sensitive self is exposed in the delicate posts which she publishes. This challenges the reader’s ability to identify the personality of the blog identity Kissie with whom they are familiar with and the whole identity construction process. The crucial part in this case, is the blog readers’ feedback; without their interaction, the identity construction and whole blog communication process is destroyed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times