Affordable Access

Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení / Stiffness of precast joints and possibilities of its assurance

Authors
  • schutová, veronika
Publication Date
Jul 02, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány možnosti provádění spojů prefabrikovaných dílců, kloubových i tuhých. Práce se zabývá návrhem styku spojitých průvlaků v místě sloupu. Styk je navrhován jako tuhý, tzn. působí jako vetknutí a přenáší ohybový moment nad podporou. Pro tento styk jsou navrženy čtyři varianty spoje: svařovaný, šroubový, pomocí bezzávitové spojky a spoj přesahem. Tyto varianty jsou zde popsány a porovnány podle těchto kritérií: cena, pracnost a doba provádění. Na základě vyhodnocení spojů je vybrána nejlepší varianta spojení nosné výztuže. Byl proveden návrh výztuže průvlaku nad podporou. Všechny čtyři výše zmiňované varianty spoje spojitého průvlaku jsou schématicky rozkresleny. Byla vypočtená délka přesahu prutů výztuže (pro provedení stykování výztuže). Veškeré uvedené výpočty a schémata jsou v přílohách. / The bachelor thesis deals with the stiffness of prefabricated joints and their influence on the static scheme. Here you will find the division of joints according to various criteria: according to stiffness, design and transmission of internal forces. The possibilities of making joints of prefabricated parts, articulated and rigid, are generally described here. The work deals with the design of the contact of continuous beams at the location of the column. The contact is designed as rigid, ie. acts as fixed support and transmits a bending moment above the support. For this contact four joint variants are suggested: welded, screw, threadless coupling and overlap connection. These variants are described and compared here according to the following criteria: price, labor and execution time. Based on the evaluation of the joints, the best variant of the connection of the load-bearing reinforcement is selected. A design of the beam reinforcement over the support was made. All four above-mentioned variants of the joint of the continuous beam are schematically drawn. The length of the overlap of the reinforcement bars was calculated (to perform the reinforcement joining). All the above calculations and diagrams are in the appendices.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times