Affordable Access

Trygga relationer i den flerspråkiga förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet / Safe relationships in multilingual preeschools : A qualitative study on preschool teachers' relationship creation with children who have a different mother tongue than Swedish in preschool enviroment.

Authors
  • Karlsson, Josefin
  • Adolfsson, Frida
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av förskollärare ute i verksamheterna. Studien har även tillhandahållit teorier och teoretiska begrepp som valdes ut efter relevans i ämnet, för att kunna analysera resultatet i relation till det. Resultatet diskuteras även gentemot tidigare forskning kring ämnesområdet. Resultatet visade att flera olika arbetsmetoder används för att som förskollärare skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska. Samtliga förskollärare ansåg att tryggheten är central för att skapa relationer till barn och att det egna bemötandet och förhållningssättet ligger till grund för hur relationer utvecklas. Arbetsmetoder som förskollärare använder sig av visade sig vara bland annat tecken som stöd, olika uttrycksformer, god samverkan med vårdnadshavare och digitala böcker på olika språk. Samtliga identifierar språkförbristningar och kulturkrockar som utmaningar medan möjligheter beskrivs i form av mycket lärdomar, kulturutbyten och ett intensivt värdegrundsarbete.   Studien ger således kunskap om hur förskollärare kan arbeta för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet men också hur deras relationsskapande även gynnar språkutvecklingen hos dessa barn.   

Report this publication

Statistics

Seen <100 times