Affordable Access

Transspråkande i undervisningen : En kvalitativ studie om hur svensklärare beskriver att transspråkande implementeras i det flerspråkiga klassrummet / Translanguaging in teaching : A qualitative study of how Swedish teachers describe that translanguaging is implemented in the multilingual classroom

Authors
  • Afrem, Maggie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I dagens skolor är allt fler elever flerspråkiga. De flerspråkiga eleverna bär med sig språket som en resurs i undervisningen och tenderar därmed att utveckla en djupare och bredare kunskap inom andraspråksinlärningen. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur och med vilket resultat grundskollärare med inriktning årskurs 4–6 beskriver att de arbetar transspråkande för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling inom svenskämnet.Följande frågeställningar har besvarats för att uppfylla studiens syfte: • På vilka sätt beskriver lärare att elevers förstaspråk påverkar andraspråksutvecklingen? • På vilka sätt uppger lärare att de använder elevers förstaspråk för att arbeta språkutvecklande? • Vilka resultat anser lärare kunna uppnå med att arbeta transspråkande? En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie har genomförts med sammanlagt fem grundskollärare med inriktning årskurs 4–6. Samtliga lärare undervisar i svenskämnet och arbetar i en flerspråkig skolverksamhet, vilket innefattar erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever. Studien har sin utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet. Resultatet som framkom i undersökningen visar att samtliga lärare har varierade uppfattningar kring transspråkande som arbetssätt. Det synliggörs att transspråkande implementeras i olika grader och på varierade sätt i klassrummen. Resultatet tyder på att lärarna har olika mycket erfarenheter och de anser att det finns andra sätt att arbeta på för att utveckla andraspråket. En del av lärarna menar att flerspråkiga elevers andraspråksutveckling främjas genom bland annat samspel med andra och digitala verktyg som hjälpmedel. / In today´s schools more pupils are multilingual. The multilingual pupils carry the language with them as a resource in the teaching and thus tend to develop a deeper and broader knowledge in second language learning. The purpose of the study is to increase knowledge about how teachers describe that translanguaging is implemented in the Swedish subject and how it affects the second language development of the multilingual pupils.The following questions have been answered to fulfill the purpose of the study: • In what ways do teachers describe that pupils’ first language affects second language development? • In what ways do teachers use pupils’ first language to work on language development? • What results do teachers think they can achieve by working translingual? A qualitative semi-structured interview study has been conducted with a total of five elementary school teachers with a focus on grades 4-6. All teachers teach the Swedish subject and work in a multilingual school, which includes experience of working with multilingual pupils. The study is based on the sociocultural perspective.The results that emerged in the survey show that all teachers have varied perceptions about translanguaging as a way of teaching. It is visible that translanguaging is implemented in different degrees and in varied ways in the classrooms. The results indicate that the teachers have different amounts of experience and they believe that there are other ways of working to develop the second language. Some of the teachers believe that multilingual pupils’ second language development is promoted through, among other things, interaction with others and digital tools as aids.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times