Affordable Access

The transformative potential of creative art practices in the context of interdisciplinary research

Authors
  • Paek, Kyong-Mi
Publication Date
Jul 03, 2019
Source
VGTU
Language
English
License
Green
External links

Abstract

A growing body of literature addressing the need for educational innovations has also stressed the value of interdisciplinary approaches that incorporate art into teaching and learning. This paper aims to extend educators’ understanding of art–science interactions by presenting an empirical study that explores a unique art residency program created on the campus of a university that specializes in science and technology. The study reviews the art practices of three contemporary artists who participated in a program developed in conjunction with an interdisciplinary research project seeking ways to build an ecologically sustainable community and operated by a renewable energy resource-based economic system. Data that include observations, artist talks, and in-person interviews were collected from multiple sources during the residency to understand the distinguished processes involved in the development of individual art projects. A follow-up cross-case analysis revealed a few notable characteristics: connecting art with life through waste recycling, process-oriented practices highlighting resource circulation, and creating value using bricolage strategies. Regarding educational implications, discussions centered upon the potential transformational space identified from the creative art practices in the context of interdisciplinary research. Santrauka Vis augančiame kiekyje literatūros, kurioje dėmesys skiriamas švietimo inovacijų poreikiui, taip pat pabrėžiama tarpdalykinių metodų, įtraukiančių meną į mokymą ir mokymąsi, vertė. Šiame straipsnyje siekiama praplėsti meno ir mokslo sąveikos supratimą, pristatant empirinį tyrimą, kuriame nagrinėjama unikali meno rezidentūros programa, sukurta universiteto, besispecializuojančio mokslo ir technologijų srityje, miestelyje. Tyrime apžvelgiamos trijų šiuolaikinių menininkų, dalyvavusių programoje, sukurtoje kartu su dalykinio tyrimo projektu, meno praktikos, ieškant būdų suformuoti ekologine prasme tvarią bendruomenę, kurią valdytų atsinaujinančios energijos šaltiniais grindžiama ekonomikos sistema. Duomenys, apimantys stebėjimus, menininkų pokalbius ir interviu su asmenimis, buvo surinkti iš daugelio šaltinių, siekiant suprasti atskirus procesus, kuriuos apima individualių meno projektų plėtra. Tolesnė kryžminė analizė atskleidė keletą įsidėmėtinų charakteristikų: menas susiejamas su gyvenimu perdirbant atliekas, į procesą orientuotos praktikos pabrėžia išteklių cirkuliavimą, o vertė kuriama pasitelkiant brikoliažo strategijas. Atsižvelgiant į švietimo reikšmę, diskusijos, kuriose susitelkiama į galimą transformacijos erdvą, išsirutuliojo iš kūrybinių meno praktikų tarpdalykinių tyrimų kontekste. Reikšminiai žodžiai: meno rezidentūra, šiuolaikiniai menininkai, kūrybinė praktika, švietimo inovacijos, transformacijos erdvė.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times