Affordable Access

Total Cost of Ownership : Skillnader i kostnader mellan leverantörer / Total Cost of Ownership : Differences in costs between suppliers

Authors
  • Danielson, Henrik
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Inköpsorganisationen har varit och är föremål för förändring. Vid sidan av denna förändring har Total Cost of Ownership (TCO) utvecklats. TCO sträcker sig bortom inköpspriset och innefattar enligt Degraeve et al. (2005a) alla kostnader relaterade till anskaffningen och kostnaderna användningen av en vara eller tjänst medför genom ett företags hela värdekedja. Utifrån en tillhandahållen förståelse för kostnaderna ett företag ådrar sig utifrån etablerade leverantörsrelationer kan TCO fördelaktigt användas vid valet av leverantörer och till att utvärdera prestandan av leverantörer. Ett flertal genomförda TCO studier har antagit ett snävt fokus och enbart fokuserat på en specifik produkt eller produktgrupp. Ett behov av att på en mer övergripande nivå granska och identifiera skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer har därmed existerat. I enlighet med detta behov syftade denna uppsats till att övergripande granska skillnader i kostnaderna ett tillverkande företag ådrar sig mellan olika leverantörer utifrån ett TCO perspektiv. Detta uppnåddes via att genomföra en fallstudie av det privatägda tillverkande företaget Enics. Data samlades huvudsakligen in via intervjuer och en introducerad TCO matris används i presentationen och analysen av data. Ett flertal relevanta skillnader i kostnaderna fallföretaget ådrar sig mellan olika leverantörer identifieras och presenteras. Möjligheten att utifrån de identifierade skillnaderna uppnå kostnadsbesparingar samt hur detta inverkar på de identifierade skillnaderna analyseras. De identifierade skillnaderna kan utökas mellan olika leverantörer när företag eftersträvar att uppnå kostnadsbesparingar. Hur 23 traditionella kriterier anknyter till värdekedjan har även analyserats. Varav en del kriterier möjliggör inledandet av leverantörsrelationer är en del mer anpassade för den efterkommande utvärderingen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times