Affordable Access

Tolkningar och översättningar av en skolreform om särskilt stöd och tidiga insatser : En intervjustudie med lärare och specialpedagoger / Interpretations and translations of a school policy legislation about special support and early interventions

Authors
  • Snäll Vestin, Åsa
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna studie undersöktes hur en nyligen införd skolreform påverkade lärares och specialpedagogers vardagliga arbete i skolan. Reformen benämns som garantilagen för tidiga insatser på lågstadiet och infördes juli 2019. För att undersöka hur lärare och specialpedagoger översatte, tolkade samt hanterade reformen användes kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes med två specialpedagoger och tre lärare som alla var verksamma på lågstadiet. Studien hade tre frågeställningar och dessa frågeställningar rörde lärares och specialpedagogers beskrivningar kring respektive skolas organisation och rutiner gällande särskilt stöd i två former, extra anpassningar och särskilt stöd, lärares respektive specialpedagogers ansvarsområde och roller i arbetet med särskilt stöd samt hur lärare och specialpedagoger översatt och tolkat garantilagen om tidiga insatser på lågstadiet. I resultatet fanns tecken på att reformen ofta anpassades till respektive skolas befintliga rutiner och förutsättningar gällande arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. I reformens skrivning i skollagen fanns begrepp och ord som inte användes på samma sätt av lärarna och specialpedagogerna. I lärarnas och specialpedagogernas beskrivningar framkom en generellt positiv inställning till reformen om tidiga insatser även om detta kräver mer av skolan. Intervjupersonerna beskrev både att det ställde krav på skolpersonalens kompetens och skolans förutsättningar så som ekonomi, personal och lokaler. Några av intervjupersonerna uttryckte även tankar om förebyggande arbete och om inkluderande undervisning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times