Affordable Access

"Tittar du fortfarande?" : En studie om strategisk anpassning för svenska traditionella tv-bolag mot bakgrund av SVOD-tjänsternas inträde på den svenska tv-marknaden.

Authors
  • Furusten, Ernst
  • Sundberg, Karl
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den teknologiska utvecklingen öppnar möjligheter att utnyttja teknologi för att skapa konkurrensfördelar. Traditionella aktörer ställs inför utmaningar vid anpassning mot ny teknologi. Den här studiens syfte var att undersöka hur teknologisk utveckling har påverkat traditionella aktörers marknadsstrategier. Det har gjorts genom att studera traditionella svenska tv-bolags strategiska anpassning mot SVOD-tjänsternas ökade inflytande på den svenska tv-marknaden. Genom en kvalitativ metod bestående av fyra semistrukturerade intervjuer med tre stora svenska tv-bolag samt sekundärdatainsamling har empiriskt underlag samlats in och analyserats utifrån en teoretisk analysmodell bestående av Porters generiska strategier samt Kim et al.:s integrerade strategi. Resultatet indikerar att samtliga studerade tv-bolag implementerar integrerade strategier i olika konstellationer, samt att kostnadsledarskap är av ökande betydelse. Vidare används data i högre utsträckning i tv-bolagens marknadsstrategier. / Technological advances opens up opportunities for companies to utilize new technology to create competitive advantages. Traditional companies faces challenges when adapting to new technologies. This study aimed to explore how technological advances has affected traditional companies’ competitive strategies. This has been examined within the scope of the Swedish television market by analyzing how traditional Swedish television companies has adapted their competitive strategies to the market entry of SVOD services. The data was collected through a qualitative method including four semi-structured interviews with three major Swedish television companies and through secondary data collection. The data has been analyzed through an analysis model composed of Porter’s generic strategies and Kim et al.’s integrated strategy. The findings indicate that all studied companies implement integrated strategies in different constellations, and that implementation of overall cost leadership is of increasing importance. The findings also shows that big data is increasingly used in the examined companies’ competitive strategies.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times