Affordable Access

Tillgängliga resurser för flerspråkiga elevers språkutveckling / Available resources for multilingual students' language development

Authors
  • Hrnjic, Almedina
  • Muarem, Zehra
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Kunskapsöversikten är skriven i syfte att finna svar om vilka resurser som finna tillgängliga för flerspråkiga elevers språkutveckling inom svenska som andraspråksundervisning. Baserat på en djupgående analys av våra tio funna artiklar fick vi diverse infallsvinklar kring våra frågeställningar. Sökprocessen genomfördes utifrån en detaljerad sökning i databaserna ERIC, ERC och Swepub, där avgränsningar gjordes för att hitta relevanta artiklar för vårt sökområde. Utifrån en noggrann analys av våra tio artiklar fann vi att elevernas modersmål är till en stor nytta i klassrummet och bör användas för ett gynnsamt lärande. Vidare fann vi att det finns olika tillgångar som kan användas för elever ska utveckla sitt språk, exempelvis språkstödjande material, elevernas modersmål och olika stöttningsmetoder. Vi har i vår kunskapsöversikt lyft upp vilka resurser som finns tillgängligt för flerspråkiga elever i undervisningen i andra länder, dock kan metoderna implementeras i svenska skolor. Slutligen dras slutsatser utifrån artiklarnas resultat och diskussioner förs vidare utifrån det. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times