Affordable Access

Tichá zahrada - galerijní kavárna, Terezín / Tranquil Garden - Gallery Café

Authors
  • drahoňovská, veronika
Publication Date
Jun 12, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je založená na předem zpracované studii konkrétního místa ve městě Terezín, která vznikla předchozí semestr. Řešeným územím je původně soukromý pozemek s obytným domem, zahradou a objektem garáže. Vlastní návrh se zabývá přizpůsobením pozemku jeho nově zamýšlenému využití, tj. zřízení prostorů kavárny a galerie, ale také oživení města a přilákání návštěvníků, kteří se v místě zdrží déle. Zahrada reaguje na nové funkce a je tak rozšířením interiéru domu. Návrh zároveň řeší dění v přilehlých ulicích Dlouhá a Řeznická, neboť pozemek činí volně prostupným a dění na pozemku se tak prolíná s uličním prostorem a stírá hranice mezi oběma prostory. / This bachelor thesis is based on a pre-prepared study of a specific place in the city of Terezín, which was created the previous semester. The site in question was originally a private ground with a residential house, garden and a garage. The design itself deals with the adaptation of the holding to its newly intended use, i.e. the establishment of a café and a gallery, but also the revitalization of the city and attracting visitors who would stay longer. The garden responds to the new functions and is thus an extension of the interior of the house. At the same time, the proposal addresses the events in the adjacent Dlouhá and Řeznická streets, as it makes the plot freely permeable and the events on the plot thus intertwine with the street space and erase the boundaries between these two spaces.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times