Affordable Access

Teknikundervisning i barns lek : ”Barns lek är grunden till lärandet, utan leken har vi ingenting” / Teaching technology in children’s play : “Children’s play is the foundation of learning, without play we have nothing”

Authors
  • Roussou, Sofia
  • Jones, Sandra
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie behandlar ämnet teknik i förskolan och studiens syfte var att undersöka hur olika faktorer främjar teknikundervisning i barns lek. För att identifiera faktorerna har fem förskollärare som är verksamma på fyra olika förskolor i Mellansverige med inriktningen teknik intervjuats. I denna studie används fenomenografisk metodansats för att analysera förskollärares uppfattningar om vilka faktorer som främjar teknikundervisning i barns lek. Resultatet påvisar att samtliga förskollärare som medverkat i studien är positivt inställda till möjligheterna att tillämpa teknikundervisning i barns lek. Det som vidare framkom var att förskollärarnas positiva förhållningssätt och tillvägagångssätt av att integrera teknikämnet i barns lek kommer från deras egen inre motivation, nyfikenhet och barnens intressen. De förskollärare som medverkat i studien har beskrivit att kontinuerlig kunskapsinhämtning är av vikt för att kunna följa med i teknikens utveckling i relation till samhälleliga förändringar. Resultatet påvisade även artefakternas roll för att främja teknikundervisningen i barns lek. Förskollärarna beskriver att en förutsättning som möjliggör att teknikämnet blir en naturlig del av all undervisning, både planerad och spontan, är att förskolorna har en teknikinriktning. I resultatet av studien framkommer det att en faktor som påverkar teknikundervisning i barns lek är just teknikinriktningen då förskollärarna menar att den genererar en konstant medvetenhet till hur teknikämnet kan implementeras i alla delar av barns vistelse på förskolan. I och med teknikinriktningen och den kompetensutveckling som medföljt påvisar resultatet att förskollärarna besitter adekvat kunskap och förmågor att initiera och tillvarata barns lek för teknikundervisning. / This study addresses the subject of technology in preschool and the purpose was to investigate which factors promote teaching of technology in children’s play. Five preschool teachers in four different technology-oriented preschools from the middle regions of Sweden were interviewed to enable findings of the factors. A phenomenographic method is used for this study to analyze preschool teacher’s conception of which factors enable technical teaching in children’s play. All participating preschool teachers had a positive attitude towards applying technology teaching in children’s play. It was found that the preschool teacher’s positive attitude and their approach of applicating technology teaching in children’s play stems from their inner motivation, curiosity, and children’s interests. It is described that knowledge needs to be continuously obtained and that it is of great importance to be able to follow the progression of technology in relation to the constant evolution of society. The results also demonstrated the role of artifacts in promoting technology teaching in children’s play. The preschool teachers describes that a factor that affects technology teaching in children’s play is their technology focus. They believe that it generates a constant awareness of how the technology subject can be implemented in all parts of children’s stay in preschool. With the technology focus and the competence development that has followed, the result shows that the preschool teacher’s possesses adequate knowledge and abilities to initiate and utilize children’s play for technology teaching.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times