Affordable Access

Technicko - ekonomická studie implementace průmyslového robota v praxi / Technical and economic study of the implementation of an industrial robot in practice

Authors
  • jančová, tereza
Publication Date
Aug 26, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem práce je robotizace v rámci digitalizace průmyslového podniku. Transformace na digitální podnik se stává trendem a výzvou dnešní doby. Tato bakalářská práce shrnuje aktuální situaci v České republice v kontextu dané problematiky. Zabývá se komplexním pohledem na robotizaci, věnuje se technickému i ekonomickému charakteru implementace průmyslového robota do výroby. V technické části je kladen důraz na parametry jednotlivých typů robotů, typické využití a proces výběru a instalace robota z pohledu zákazníka. Ekonomický pohled zahrnuje metody zhodnocení investičního projektu a posouzení rizik spojených s investicí. V praktické části je analyzována případová studie pro modelový podnik, pro jehož účely je vybrán konkrétní průmyslový robot a zhodnocen dlouhodobý investiční projekt včetně analýzy rizik. / The topic of this thesis is robotization within the digitization of an industrial enterprise. Nowadays, the transformation to a digital enterprise becomes a trend and a challenge at the same time. This bachelor thesis summarizes the current situation in the Czech Republic in the context of the discussed issue. It deals with a technical and economic aspect of the implementation of an industrial robot into production. The technical part emphasizes parameters of individual types of robots, typical use and process of selecting and installing the robot from a customer's point of view. The economic part deals with evaluating methods of investment project and its risks. The practical part is about a case study of a model company. For the purposes of the company, a specific industrial robot was selected. The long-term investment project was analyzed and evaluated, including a risk analysis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times