Affordable Access

Taktik och ledning vid brand i undermarksanläggningar : Analys av fullskaleförsök och tre verkliga händelser

Authors
  • Palm, Anders
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna rapport diskuteras de taktiska överväganden som kan behöva göras i samband med brand i undermarksanläggningar. Slutsatserna i rapporten grundar sig på studier av tre verkliga bränder i tunnlar, erfarenheter från händelser i Sverige samt erfarenheter från de sex olika fullskaleförsöken i Tistbrottet inom ramen för TMU-projektet. Rapporten identifierar skillnader i det taktiska förhållningssättet vid brand i en undermarks­anläggning jämfört med brand i byggnad ovan mark. Viktiga skillnader som kan påverka bedömningen är den potentiellt stora utsträckningen under mark, svårigheter att överblicka skadeplatsen, omfattande brand och rökspridning m.m. Skillnaderna leder till att det många gånger krävs en omfattande resursuppbyggnad i form av människor och materiel för att påbörja en rökdykarinsats och följa gällande arbetsmiljöregler. De praktiska försöken i Tistbrottet visar att det både är resurs­krävande och komplext att organisera en omfattande rökdykarinsats vid sträckor upp emot 150–200 meter. Försöken visar också att traditionell släckutrustning har god släckförmåga mot det brinnande testobjektet som nådde en effekt på 18 MW. De alternativa släck­utrustningarna hade en varierad effekt då CAFS-systemet hade god släckeffekt men slangen var tung att dra och skärsläckaren som hade en slang som var lätt att dra men sämre släckeffekt. Tomma slangar är lätta och arbetsmomentet att lägga ut slangsystemet upplevs därför som lättare att utföra. Försöket med transportvagn för extraluft och utrustning var svårt att genomföra vid den begränsade sikt som rådde under teststräckan och behöver därför utvärderas ytterligare. En faktor som starkt begränsar en rökdykarinsats under mark är tillgången på andningsluft och den fysiska ansträngningen som det innebär att förflytta sig och sin utrustning. En annan är svårigheterna att kommunicera och organisera en rökdykarinsats med flera olika rökdykare. En möjlighet att underlätta koordination av rökdykarna kan vara att avsätta en särskild funktion (rökdykargrupp) enbart för denna arbetsuppgift. Utifrån en genomgång av tre stycken verkliga händelser med bränder i vägtunnlar och en sammanställning av dess kritiska skadeplatsfaktorer, bedöms att en av de viktigaste förut­sättningarna för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats är en snabb och tydlig bild från skadeplatsen. En huvudinriktning för beslutsfattare vid bränder i undermarks­anläggningar blir därför att prioritera denna uppgift innan räddningsenheter och personal binds vid en angreppsväg som kan visa sig vara felaktig. För att underlätta för beslutsfattare vid brand i undermarksanläggningar föreslås därför ett taktiska handlingsmönster som tar hänsyn till detta behov. Tankemönstret bör organiseras efter minnesregeln P O R T A L, som i korthet innebär: Position (Val av angreppsväg?), Omfattning (Skadans omfattning och antal drabbade?), Resurser (Vad finns tillgängligt direkt och på sikt?), Taktik (En av fem taktiska grundinriktningar?), Analys (Worst case scenario/risker? Omfallsplanering?) samt Lägesbild (Hur ser situationen ut just nu?)  / This report analyzes rescue tactics from a tunnel perspective. Differences in risk between the tunnel fire and the corresponding fire above ground is discussed. Conclusions have been drawn from the results of the full scale fire tests that were performed in the Björka Mineral dolomite mine during October 2013 in Tistbrottet in Sala, Sweden. Conclusions are also drawn from a literature studie of reports from three real tunnel fires. Furthermore, a conflict between Swedish working regulations regarding the use of breathing apparatuses (BA), and the effectiveness of the BA-team advancement in a tunnel environment is discussed. The conclusions regarding rescue tactics in tunnel fires is that there is need of a fast overview of the accident scene and that this overview is swiftly communicated with the incident command above ground. A number of critical fire ground factors are indentified and analyzed. A proposal for a new tactical approach is presented in the form of the memory rule PORTAL, which refers to Position, Omfattning, Resurser, Taktik, Analys och Lägesbild. (In English: Position, Extent, Resources, Tactics, Analysis and Situation Awareness.) / Taktik och metodik vid brand under mark

Report this publication

Statistics

Seen <100 times