Affordable Access

Taksonomija, paleoekologija in paleobiogeografija fosilnih rakov deseteronožcev Slovenije in sosednjih pokrajin

Authors
  • Gašparič, Rok
Publication Date
Mar 16, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Unknown
External links

Abstract

Raki deseteronožci imajo pomembno vlogo v vseh današnjih morskih ekosistemih, njihov fosilni zapis pa je razmeroma skromen. K pomanjkljivemu poznavanju fosilnih deseteronožcev je dodatno prispeval njihov skromen biostratigrafski pomen. Do leta 2020 je bilo v javne paleontološke zbirke v Sloveniji vključenih 96 primerkov, ki pripadajo 17 različnim vrstam deseteronožcev. Namen doktorske disertacije je bil pregledati vse do sedaj zbrane fosilne ostanke deseteronožcev iz območja Slovenije, z dodatnim terenskim delom zbrati nove primerke iz kamnin različnih starosti in material taksonomsko obdelati. Rezultati lastnega raziskovalnega dela so večinoma zbrani v izvirnih znanstvenih člankih, ki tvorijo pričujočo disertacijo. V okviru doktorskega dela sem na novo zbral in popisal 1.507 primerkov in prepoznal dodatnih 64 novih taksonov fosilnih deseteronožcev. V znanstvenih člankih je bilo na novo predstavljenih 15 novih vrst, 3 novi rodovi in 1 nova družina fosilnih rakov. S pričujočo doktorsko disertacijo se je naše poznavanje fosilnih rakov Slovenije bistveno razširilo. Paleobiodiverziteta deseteronožcev s področja Slovenije tako dokazano ni nižja kot v sosednjih državah, le fosilni ostanki rakov deseteronožcev so pogosto spregledani in v preteklosti niso bili deležni zadostne pozornosti. Poleg taksonomskih izsledkov dodano vrednost k poznavanju rakov deseteronožcev predstavljajo tudi interpretacije evolucije in življenjskega okolja posameznih skupin deseteronožcev, predstavljenih v člankih, ki so bili objavljeni v različnih znanstvenih revijah. Disertacija tako predstavlja pomemben doprinos pri razumevanju razvoja in načina življenja fosilnih rakovic iz območja miocenskega morja Paratetide, eocenskih rakov samotarjev iz predgornega morja Alpsko-Dinarske gorske verige in polihelidnih jastogov iz triasnih lagun morja Tetide. Predstavljena so tudi izhodišča za nadaljnje raziskave favne deseteronožcev, ki so poseljevali zgornjejurske koralne grebene in evolucijsko pomembne favne srednjetriasnih deseteronožcev, ki so poselili prazne ekološke niše v oceanu Neotetida po velikem permskem izumrtju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times