Affordable Access

Systematisk transparens med AI-system i statliga myndigheter: fallet Bolagsverket

Authors
  • Andén, John
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Användningen av AI ökar alltmer inom offentlig förvaltning, däribland komplexa AI-system vars inre funktionalitet är svår att överskåda och förstå. Myndighetsutövning inom offentlig förvaltning måste upprätthålla en nivå av transparens som möjliggör för enskilda att förstå motiveringen bakom ett beslut. I denna studie undersöks hur detta dilemma hanteras inom svensk statlig myndighet, Bolagsverket, genom att applicera modellen Transparens genom Design av Felzmann et al. (2020) på Bolagsverkets arbete med transparens gällande AI-system. Resultaten visar att i stort sett hela problematiken är väl omhändertagen i arbetet på Bolagsverket, där medvetenheten om frågeställningen är mycket goda och väl hanterade; vidare är mycket på förhand givet tack vare svensk offentlighetsprincip men också europeisk lagstiftning. Idag fattar inte AI beslut i egentlig mening inom svensk förvaltning. Nettoresultatet vad gäller transparens i offentlig förvaltning kan mycket väl ge ett tranparenstillskott av tidigare oanat slag med väl planerade, designade och implementerade system, vilket i sin tur är till gagn för både effektivitet och demokratiska värden i den offentliga förvaltningen. / The use of AI is increasingly prevalent in public administration, including complex AI systems whose inner functionality is difficult to oversee and understand. Government agencies must maintain a level of transparency that allows individuals to comprehend the rationale behind a decision. In this study, I examine how this dilemma is addressed within the Swedish government agency Bolagsverket by applying the model Transparency by Design by Felzmann et al. (2020) to Bolagsverket’s work on transparency regarding AI systems. The results indicate that the majority of the issues are well-handled in Bolagsverket’s work, with a high level of awareness and effective management of the relevant questions. Additionally, much is predetermined thanks to the Swedish principle of public access to official documents and European legislation. Currently, AI does not make any literal decisions in Swedish administration. The net result regarding transparency in public administration can indeed provide an unprecedented boost in transparency with well-planned, designed, and implemented systems. This, in turn, benefits both efficiency and democratic values within the public sector.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times