Affordable Access

Systém řízení BOZP ve stavebním projektu / Health and Safety Management of Construction Project

Authors
  • zeidler, martin
Publication Date
Feb 13, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky na BOZP ve stavitelství, jednotlivé osoby dodavatelského řetězce, jejich vzájemné vazby a povinnosti z nich vyplývající. Dále se zabývá současným stavem problematiky BOZP na stavbách v ČR, zamýšlí se nad důvody, které stojí za nízkou kvalitou pracovního prostředí a hledá možnosti jak pracovního prostředí a bezpečnost na českých stavbách zlepšit. V závěru porovnává českou praxi se stavební praxí v Japonsku. / This master‘s thesis deals with the issue of ensuring and managing occupational health and safety requirements in the construction project‘s delivery system. In the first part, it analyzes Czech legislation requirements on occupational H&S in the construction industry, individual entities of the delivery supply chain, their professional relations, and obligations. It also deals with the current condition of occupational H&S on Czech construction projects, reflects on the reasons behind the low quality of the working environment and seek possible ways to improve the situation overall. In its last part, it compares Czech practice with H&S practice on the Japanese construction project.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times