Affordable Access

Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid : En medlemsundersökning - hur upplevs det befintliga tjänsteutbudet? / Swedish-Spanish Chamber of Commerce in Madrid : A member survey - how is the current service offer perceived?

Authors
  • Fahlén, Maria
  • Hansson, Karina
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Om en organisation har en misstanke om att de har bristande kunskap om sina kunders behov och önskningar samt deras uppfattningar och värderingar om det utbud av produkter eller tjänster organisationen erbjuder, kan denna organisation få svårt att behålla sina kunder och fortsätta sin existens på marknaden. Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid uppfattade sig ha en något lägre medlemsaktivitet samt en något högre medlemsomsättning än vad som var önskvärt, och ville därför undersöka och bättre lära känna sina medlemmars önskningar och behov. Syfte: Syfte med denna uppsats blev därför att kartlägga Handelskammarens tjänsteutbud samt att ta reda på hur Handelskammarens medlemmar värderar organisationens verksamhet. Detta för att slutligen kunna få en uppfattning om hur medlemmarnas tillfredsställelse påverkar deras framtida beteende inom organisationen. Genomförande: Syftet med uppsatsen ville vi nå genom dels en kvalitativ- dels en kvantitativ datainsamling. För att få förståelse för vad medlemmarna förknippar med Handelskammaren och dess verksamhet utfördes individuella intervjuer med sju stycken medlemmar. Därefter för att bredda undersökningen genomfördes en enkätundersökning bland de resterande 218 medlemmarna. Resultat: Med hjälp av insamlad empiri och teori presenterar uppsatsen medlemmarnas värderingar av Handelskammarens verksamhet. Drygt hälften av de medlemmarna som deltog i enkätundersökningen är aktiva medlemmar. Undersökningen visar även att ökad medlemsaktivitet inte är självklar enligt respondenterna. Dock uppgavs det att sannolikheten för ett fortsatt medlemskap var hög. I undersökningen framkom det indikationer på att medlemmarna önskade en tydligare inriktning på affärer i Handelskammarens verksamhet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times