Affordable Access

Sverige och Rysskräcken?

Authors
  • Jajji Tiagoun, Ivonna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Media har en väldigt betydande roll i hur vi uppfattar det som sker runt om i världen. Uppfattningen vi får utifrån en händelse beror till stor del av hur media rapporterar kring den händelsen. Ryssland anses vara ett land som idag kan väcka en del känslor i olika sammanhang, allt från utrikespolitik till idrottsvärlden. I början av 2014 skrevs det mycket om Ryssland i samband med Ukraina konflikten. En konflikt som FN och västvärlden fördömt Ryssland för. Studien syftar till att förstå hur rysktalande och svenska medborgare upplever medierapporteringen kring Ryssland. Målet har varit att ta reda på om media kan ha påverkat människors uppfattning om Ryssland beroende på hur rapporteringen sett ut men även hur relationen mellan Sverige och Ryssland upplevts. Den metod som valdes för studien var kvalitativ intervju där intervjupersonerna var både rysktalande samt svenska medborgare. Resultatet har visat att samtliga respondenter upplevt att medierapporteringen kring Ryssland har varit negativ. Anledningarna till att rapporteringen upplevts negativ har varit olika både bland rysktalande och svenska medborgare. Samtliga respondenter menar även att nyhetsrapporteringen i media kan påverka ens uppfattning om Ryssland på så sätt att läsaren antingen inte är insatt i ämnet eller inte kritiskt granskat informationen som tagits del av och bildat sin uppfattning utifrån det media valt att framhäva. Vidare menar respondenterna att media med all rätt kan ifrågasätta den ryska politiken men menar samtidigt att det inte rättvist att svartmåla Ryssland. Den dåliga relationen mellan Sverige och Ryssland beror säkerligen på staternas olika ideologier, värderingar och intressen som varit en stor påverkan för hur relationen ser ut men även en förklaring till varför medierapporteringen ser ut som den gör. / The media has a significant impact on how we perceive the things that occur around the globe. The perception we receive about a specific incident has a lot to do with the way media reports about that significant incident. Russia is a nation that stirs up emotions in different contexts, it can be anything between politics and sports. In the beginning of 2014, there were a lot of reports about Russia concerning the Crimea crisis and the Ukrainian conflict which ended up with the west and USA condemning Russia. The purpose of this study is to give an insight on how the Russian speaking community and Swedish citizens experience the way the media reports on Russia. The goal is to figure out whether the media has an impact on people’s opinions because of the reports and because of the unstable relations between Sweden and Russia. The method that was used was a qualitative interview with Russian speaking Swedish citizens. The results has shown that all respondents agreed that the media reporting about russia has been negative. The Russian speaking community and the Swedish citizens have different reasons behind those feelings. All the respondents have also indicated that the news reporting in the media can affect a persons perception about russia, especially individuals who hasn’t done their own research because they will form their own opinion from the medias reporting.The respondents feel like the media has a right to question the politics in Russia but it’s not fair to put Russia in a bad light because of that. The bad relations between Russia and Sweden exists because of the different ideologies, values and interests of the two nations, which has had a huge impact on the relationship and it’s also an explanation to why the media reports on russia they way it does.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times