Affordable Access

Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden? : En undersökning om sva-lärares uppfattningar om svaämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ.

Authors
  • Van Manen, Ulrika
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ (IA). Studien finner att sva-lärare upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar svaämnet med beprövad erfarenhet som grund. Dessutom visar resultatet att styrdokumenten för sva behöver utredas och utarbetas med flerspråkighetsnorm som grund men också förtydligas så att lärare har bättre stöd i organiseringen och implementeringen av sva-undervisningen. Studien presenterar också forskningsresultat där forskare är eniga om att svensk utbildningspolitik saknar de slutsatser andraspråksforskningen presenterat som nödvändiga för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsinlärning. Detta resulterar i att styrdokumenten för ämnet sva inte är helt anpassade för nämnda elevgrupp och inte heller tydliggör vilka elever som ska läsa sva och hur länge. Resultatet visar därmed att andraspråksforskningen behöver införlivas fullt ut i svensk utbildningspolitik för att flerspråkiga elever ska få en likvärdig utbildning där hänsyn tas till deras tidigare bakgrund, erfarenheter och språkliga förmågor för att de ska fortsätta utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. I studien framkommer också att ett samarbete mellan skola, undervisning och forskning behövs för att skola, lärare och flerspråkiga elever ska få det stöd de behöver. Först då blir svaämnet ett ämne i tiden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times