Affordable Access

Med överlevnad som bonus : fria teatergruppers marknadsföringsstrategier / Survival as a Bonus : the Marketing Strategies of Independent Theater Groups

Authors
  • Jäger, Jessica
  • Lindström, Freja
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Background: The theater market has matured – supply now exceeds demand. Government funds are on a decrease, replaced by other means of financing. The city of Stockholm will be introducing a bonus system that will benefit independent theater groups that succeed to increase their revenue and attendance. Hence, the audience will play an even greater role, a tendency some free theater groups come to terms with by interacting with the audience to create value. Thesis statement: What factors lead to the long-term survival of the independent theater groups, allowing them to benefit from the imminent bonus system? Purpose: To analyze and evaluate the marketing strategies of the independent theater groups, in reference to their capability of long-term survival through value creation along with the audience, thereby increasing attendance and ticket revenue. Methodology: The study combines quantitative and qualitative approaches and methods. Interviews were conducted with the producers at three independent theater groups in the city of Stockholm. The questionnaire was answered by 90 members of the independent theater group audience. Areas of theory: Value creation, marketing communication and customer characteristics. Results: There is a lack of coherence between the marketing strategies of the independent theater groups and the characteristics of the audience. Hence, the independent theater groups are currently facing poor conditions for long-term survival through growth in audience and revenue. However, if the strategies are adjusted to the audience’s inclination to participate in the value creation, the conditions may improve. Conclusions: The important factors leading to long-term survival of the independent theater groups, thereby increasing audience participation and ticket revenue, are: ”Co-production of values”, ”Enabling” and ”Word of mouth”. Co-production of value must however not apply to the artistry, since the audience seems to guard artistic freedom. / Bakgrund: Teatermarknaden har mognat – utbud övergår efterfrågan. Bidragen minskar till förmån för en breddad finansiering. Ett bonussystem ska införas i Stockholms stad, vilket kommer att gynna fria teatergrupper som ökar sina intäkter och sitt publikantal. Publiken spelar således en allt viktigare roll och vissa fria teatergrupper försöker hantera detta genom att värdeskapa i interaktion med publiken. Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att fria teatergrupper ska överleva långsiktigt och sedermera gynnas av det förestående bonussystemet? Syfte: Att analysera och utvärdera fria teatergruppers marknadsföringsstrategier med avseende på deras förutsättningar att överleva långsiktigt genom att värdeskapa med publiken och på så sätt öka sitt publikantal och sina biljettintäkter. Metod: Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa ansatser och metoder. Intervjuer har genomförts med producenterna för tre fria teatergrupper i Stockholms stad och enkätundersökningar har genomförts med totalt 90 personer i de fria teatergruppernas publik. Teoriområden: Värdeskapande, marknadskommunikation och kundegenskaper. Resultat: Studien visar att de fria teatergruppernas publik är villig att skapa värde tillsammans med teatergrupperna. Såtillvida har de fria teatergrupperna goda förutsättningar att överleva långsiktigt genom att värdeskapa med sin publik. Det råder dock brist på överensstämmelse mellan de fria teatergruppernas strategier och publikens egenskaper. För att uppnå långsiktig överlevnad genom att öka sitt publikantal och sina biljettintäkter måste de fria teatergrupperna anpassa sina strategier till publikens vilja att deltaga i värdeskapandet. Slutsats: De faktorer som är viktiga för att de fria teatergrupperna ska överleva långsiktigt och sedermera gynnas av det förestående bonussystemet är ”samproduktion av värde”, ”möjliggörande” och ”word-of-mouth”. Samproduktionen av värde bör dock inte gälla den konstnärliga verksamheten, då publiken tycks värna den konstnärliga friheten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times