Affordable Access

Návrh optimalizace nástrojů pro řízení obchodního týmu / Suggestion for Optimization of Tools for Management of Sales Team

Authors
  • Kubis, Marek
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je identifikace prostoru pro zlepšení manažerských nástrojů, využívaných pro řízení výkonu obchodního týmu a navrhnout optimalizaci těchto nástrojů. V rámci bakalářské práce je představena společnost, ve jejichž podmínkách je téma bakalářské práce řešeno. Kapitola teoretických východisek se věnuje marketingovému výzkumu, jeho přípravě a realizaci. Další část této kapitoly je věnována řízení týmu, motivaci a odměňovaní. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu ve společnosti, přípravu výzkumu, analýzu získaných dat a vyhodnocení výzkumných hypotéz. Následně jsou na základě výstupů z dotazníků a informací z analýzy vzneseny konkrétní návrhy optimalizace. / The aim of this bachelor thesis is to identify space for improving management tools, that are used for sales team performance management, and to suggest optimization for these tools. Within this bachelor thesis is introduced the company, in whose conditions the topic of bachelor thesis is processed. Chapter of theoretical background is dedicated to marketing research, its preparation and realization. Next part of this chapter is dedicated to team management, motivation and rewards. Practical part contains analysis of current state of management tools in the company, preparation of marketing research, analysis of acquired information and evaluation of research hypotheses. Then, based on outputs of marketing research and information from current state analysis, there are mentioned particular suggestions for optimization. / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times