Affordable Access

Studie proveditelnosti – založení moderního bistra / The Feasibility Study – The Establishment of a Modern Bistro

Authors
  • kodadová, zuzana
Publication Date
Jun 12, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem této diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro projekt, kterým je založení moderního bistra. Cílem práce je rozhodnout, zda je tento typ projektu realizovatelný a životaschopný. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou definovány a objasněny základní pojmy, které souvisí s projektovým řízením a projektem, ale také obecné náležitosti studie proveditelnosti, které budou využity v druhé části diplomové práce. Praktická část obsahuje samotnou studii proveditelnosti na základě zjištěných poznatků z části teoretické. V závěru práce je projekt na základě provedených analýz v praktické části zhodnocen s výstupem o ne/uskutečnění zvoleného podnikatelského záměru. / The subject of this diploma thesis is the elaboration of a feasibility study for a pro-ject, which is the establishment of a modern bistro. The aim of this work is to decide whether it is this type of project feasible and viable. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part will define and clarify the basic concepts that are related with project management and project but also the general requirements of the feasibility study, which will be used in the second part of the thesis. The practical part contains the feasibility study itself on the basis of the findings from the theoretical part. At the end of the work, the project is evaluated with the output on the basis of the performed analyses in the practical part about no / realization of the chosen business plan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times