Affordable Access

Studie obnovy rybníka Hartenberg / Study of the restoration of fishpond Hartenberg

Authors
  • benda, pavel
Publication Date
Jun 29, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá obnovou bývalého zámeckého rybníka Hartenberg. Rybník je v současné době zcela zanesen sedimenty, v místě bývalé spodní výpusti dochází k průtokům skrz hráz a historický bezpečnostní přeliv je ve zchátralém stavu. Budou zde představeny dvě varianty, které musí splnit požadavek na převedení stoletého průtoku. Dalšími podmínkami pro návrh je zachování historického přelivu a obnova ostrova uprostřed zátopy. Rybník se nachází přímo pod hradem Hartenberg, tedy v krajině s historickou hodnotou. Z tohoto důvodu je brán ohled i na celkové zasazení do okolního prostředí. Cílem je návrh dvou variant splňující tyto kritéria a jejich následné porovnání / This Bachelor thesis deals with the restoration of the former Hartenberg castle pond. The pond is currently completely clogged with sediments, in the place of the former lower outlet there are leaks through the dam and the historical safety spillway is in a dilapidated state. Two variants will be presented in this work, which must meet the requirements to convert design flow.Other conditions for the design are the preservation of the historical spillway and the restoration of the island in the middle of the flood. The pond is located right below the Hartenberg castle in a landscape of historic value. For this reason, the overal placement in the surrouding environment i salso taken into consideration. The aim is to design two variants that meets these conditions and their subsequent comparsion.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times