Affordable Access

Strategie rozvoje a systém financování vzdělávací soustavy / Strategy of Development and Financing System of Education System

Authors
  • Kleiblová, Hana
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Diplomová práce se zabývá analýzou strategie rozvoje a systému financování školství v České republice. První část práce je zaměřena na objasnění souvislosti mezi veřejným sektorem a vzděláváním a na popis struktury vzdělávací soustavy v České republice. Druhá část práce se zabývá vývojem školství a charakteristikou zřizovatelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v regionálním školství. Obsahem dalších částí práce je seznámení s některými cíli a reformními kroky stanovenými v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 2011 - 2015 a analýza systému financování školství a dále zhodnocení vybraných cílů a reformních kroků v oblasti základního a středního vzdělávání a financování regionálního školství. / This thesis analyses the development strategy and the funding of education in the Czech Republic. The first part is focused on clarifying the relation between the public sector and education and the description of the structure of the education system in the Czech Republic. The second part deals with the development of education and the characteristics of the founders of legal persons performing activities of schools and educational facilities in regional education. The content of the other parts is an introduction to some of the goals and reform measures set out in the Long-term Plan for Education and the Educational System of the Czech Republic for the years 2011 - 2015 and analysis of the system of financing education and evaluation of selected targets and reforms in the basic and secondary education and funding for regional education. / 153 - Katedra veřejné ekonomiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times