Affordable Access

Strategiska svårigheter i dagens mediesamhälle : En kvalitativ studie av lokala medieorganisationerns strategier i förändringsprocesser

Authors
  • Högkvist, Erik
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Hela mediebranschen är idag inne i ständigt pågående förändringsprocess. Alla medieorganisationer, såväl på global nivå som på lokal nivå, påverkas på ett eller annat sätt och måste ta ställning till hur de ska agera i förändringarna. Att utforma hållbara strategier för något som är i ständig förändring är dock inte helt okomplicerat.      I den här studien har fyra värmländska medieorganisationers förhållningssätt till strategier i förändringsprocesser undersökts. Två av dem, Nya Wermlands-Tidningen och TV4 Värmland, är kommersiellt drivna, medan två av dem verkar för public service, nämligen Sveriges Televisions Värmlandsnytt och Sveriges Radio Värmland. Dessa organisationer har valts ut för att det kan vara intressant att se hur det ser ut på lokal nivå, samt om synen på strategier i förändring skiljer sig åt beroende på om de verkar kommersiellt eller inte.      För att besvara syftet med studien har två delstudier genomförts, dels en kvalitativ samtalsintervju, där en person i ledningen på respektive medieorganisation har intervjuats och dels en mindre kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen fungerar bara som ett komplement till samtalsintervjuerna, som är den huvudsakliga metoden i denna studie.      Resultatet av den empiriska studien visar att det finns uppenbara skillnader i vad de värmländska medieorganisationerna anser är avgörande i deras förändring och vad som påverkar deras strategiska arbete. Informanterna på de kommersiellt drivna Nya Wermlands-Tidningen och TV4 Värmland menar att publikens intresse är avgörande, medan de på Sveriges Televisions Värmlandsnytt och Sveriges Radio Värmland är mer inne på att direktiv från regering och riksdag är mest avgörande. / The entire media industry is at the moment in a constantly ongoing process of change. All media organizations, both at global level and at local level, are affected in one way or another, and must consider how to act in the changes. Designing sustainable strategies for something that is constantly changing isn’t easy at all.      In this study, the approach to strategies in change at four local media organizations has been studied. Two of them, Nya Wermlands-Tidningen and TV4 Värmland, are commercially driven, while two of them are working for public service. Those two are Sveriges Televisions Värmlandsnytt and Sveriges Radio Värmland. These organizations have been selected since it seems to be interesting to study the phenomenon at local level and to investigate if there are any differences in their views on strategies in change, depending on whether they are commercially driven or not.      To respond to the purpose of this study, two separate studies were implemented, one qualitative interview study, where one member of the management at each media organization has been interview and one minor qualitative content analysis study. The function of the qualitative content analysis is to complement the interviews. The qualitative interview is the main methodology in this study.      The result of the empirical study shows that there are clear differences in what the local media organizations believe is essential in their change and what influences their strategic work. The informants of the commercially driven organizations, Nya Wermlands-Tidningen and TV4 Värmland, believe that the interest of the audience is essential, while the informants of Sveriges Televisions Värmlandsnytt and Sveriges Radio Värmland believe that regulations from the Swedish government and the Swedish parliament is the most essential factor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times