Affordable Access

Strategiskt eller inte? : En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag / Strategic or Not? : A qualitative study on the use of strategic purchasing withinSwedish fast fashion companies

Authors
  • Edin, Felicia
  • Jansson, Amanda
  • Lundqvist, Lina
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. Detta har bidragit till stora förändringar, inte enbart inom produktion och logistik, utan även inom inköp vilket har fått en allt mer viktig roll. Inköp och Supply Management är idag en vedertagen term i modeindustrin, inte bara på grund av sin finansiella inverkan utan även sin ökade strategiska roll i företaget. Enligt tidigare forskning kan en integrering av strategiskt inköp leda till konkurrensfördelar. Däremot har en brist i litteraturen gällande strategiskt inköp i fast fashion-företag identifierats. Syftet med denna studie var därför att undersöka inköpsfunktionens strategiska roll i svenska fast fashion-företag idag. Studien använder en kvalitativ forskningsmetod och resultatet baseras på empirisk data insamlad genom intervjuer. Intervjuerna har genomförts hos tre svenska fast fashion-företag med respektive fem respondenter vilka har omfattande kunskap och förståelse för företagets inköpsfunktion. Baserat på en analys av den empiriska datan gentemot insamlad sekundärdata från tidigare forskning drog slutsatsen att inköpsavdelningen i svenska fast fashion-företag har en viktig roll både ekonomiskt och strategiskt. Detta eftersom inköparnas beslut påverkar och kräver en kommunikation med stora delar av företaget. Vidare tyder studiens resultat på att strategiskt inköp faktiskt förekommer hos svenska fast fashion-företag, dock inte i sin helhet. Detta beror delvis på att strategiskt inköp såsom det definieras i litteraturen inte är ett vedertaget koncept hos de tre företagen. Avslutningsvis konstateras det att den tilltagande relevansen av strategiskt inköp kombinerat med den ökande globala konkurrensen tyder på att inköpsfunktionens strategiska roll kommer fortsätta växa. / Today’s fashion apparel industry is characterized by a volatile demand and fast trends. These toughened conditions have resulted in fashion companies constantly being put on their edge in order to follow the market changes. The ability to make quick decisions and adapt to the market is there fore crucial in order to stay competitive. This has led to extensive changes not only in production and logistics but also within purchasing operations, which in turn serve a more important role than ever. Purchasing and Supply management is nowadays an established termin the industry not only due to its financial effect but also its increasingly strategic role within the company. According to previous research, integrating a strategic approach towards the purchasing function might lead to competitive advantage. However, a shortage of research about strategic purchasing specifically in fast fashion companies has been identified. The purpose of this study was to examine the purchasing function’s current strategic role in Swedish fast fashion companies. The study uses a qualitative research approach and the result is based upon empirical data collected through interviews. These interviews have been conducted with five representatives of three Swedish fast fashion companies that have an extensive knowledge and understanding about the purchasing function. By analysing the empirical results in relation to secondary data obtained from previous research, it was found that the purchasing function in Swedish fast fashion companies holds an important role, both financially and strategically. This strategic importance is derived from the company wide impact of purchasers’ decision-making along with the need for communication between the purchasing function and other significant departments. Furthermore, the results indicate that strategic purchasing does in fact appear in Swedish fast fashion companies, although not to a full extent. This is partially due the fact that the concept of strategic purchasing, as the literature defines it, is not established within these three companies. At last it is concluded that the previously increased relevance of strategic purchasing combined with the cultivating globalisation indicates that the purchasing functions’ strategic role will continue to grow. The thesis is written in Swedish.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times