Affordable Access

Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

Authors
  • Karlsson, Hilda
  • Lager Andersson, Nathalie
  • Wiberg, Elin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. För företagen blev det snabbt viktigt att anpassa sig och tillämpa rätt strategi för att överleva. När covid-19 drabbade världen i modern tid skapade det ett unikt tillfälle att undersöka vilka faktiska strategival företag har tillämpat under en kris. Syfte: Syftet med studien är att nå en djupare förståelse i hur företag arbetat med strategiförändringar till följd av covid-19 och hur planering används i företags strategiarbete. Metod: I denna studie tillämpas en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. För att kunna undersöka forskningsfrågan har en intervjustudie gjorts. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer från sex olika företag som ligger till grund för empirin. Slutsats: I studien framkommer det att samtliga företag har arbetet med att tillämpa nya strategiförändringar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet till följd av covid-19. Företagen har inte använt någon långsiktig planering vid deras strategiarbete. Deras strategiarbete i covid-19 har istället handlat om kortsiktig planering, samarbete, kommunikation och kreativt entreprenörskap.  / Background: When covid-19 spread in Sweden in the spring of 2020, both society, business and other important societal factors were affected. The government designed several restrictions during the year and the restaurant and hotel industry was particularly affected. For companies, it quickly became important to adapt and apply the right strategy to survive. When covid-19 hit the world in modern times, it created a unique opportunity to examine strategy choices companies have applied during a crisis. Purpose: The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how companies worked with strategy changes as a result of covid-19 and how planning is used in companies' strategy work. Method: In this study, a qualitative research method with an abductive approach is applied. In order to investigate the research question, an interview study has been conducted. Data have been collected through semi-structured interviews from six different companies that form the basis of the empirical data. Conclusion: The study shows that all companies have had to apply new strategy changes in order to stay in business due to the covid-19. The companies have not used any long-term planning in their strategy work. Their strategy work in covid-19 has instead focused on short-term planning, collaboration, communication and creative entrepreneurship.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times