Affordable Access

Optimering av lagerhantering i sjukhusmiljö / Storage management optimization in hospital environments

Authors
  • Blixt, Erik
  • Kirlappos, Andreas
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Effektiv materialhantering i en sjukvårdsorganisation kan både reducera de operationellakostnaderna och samtidigt resultera i högre vårdkvalitet. Traditionellt sett har frågor kringmaterialhantering inte varit någon prioritet, av förklarliga skäl. Ett sjukhus är primärt envårdinrättning och inte ett företag som aktivt behöver sträva efter lönsamhet för att säkerställasin överlevnad. Detta har emellertid mynnat ut i bristande styrning och rutiner med högakostnader och bristande resurseffektivitet som resultat. Obefintliga arbetsrutiner och metoderför materialstyrning tillsammans med felaktigt utnyttjande av lokaler har föranlett dennastudie. Studien ger förslag på hur operationsavdelning 1 på Södra Älvsborgs sjukhus kanarbeta för att förbättra lagerhanteringen av sitt förbrukningsmaterial. Semistruktureradeintervjuer tillsammans med kvantitativ data står till grund för arbetet som är indelat i trehuvudområden, processer, materialstyrning och lagerstruktur. Efter analys av empirisk datatillsammans med den teoretiska referensramen kan några rekommendationer ges tilloperationsavdelningen. Förbrukningsmaterialet bör flyttas till lämpligt förrådsutrymme pånedre våning som har tillgång till anpassad ventilation för medicinskt material och tillägnaduppackningsyta. Det nya förrådet bör dimensioneras och optimeras utifrån produktfamilj,plockfrekvens och artiklarnas fysiska egenskaper för att minimera överarbete, onödigarörelser och främja ergonomi. För att säkerställa att rätt kompetens utnyttjas för rättarbetsuppgift bör en lageransvarig anställas som ansvarar för materialhanteringen. Värdefulltid kan på så sätt frigöras för undersköterskorna och de kan i större utsträckning fokusera påsina primära arbetsuppgifter. För att förenkla materialstyrningen bör en implementering av etttvå-bingesystem genomföras, där säkerhetslager, beställningspunkt och beställningskvantitetär inbyggt och visualiseras. / Effective material handling in a healthcare organization can both reduce operational costs andat the same time result in higher quality of care. Traditionally, materials management issueshave not been a priority for explanatory reasons. A hospital is primarily a healthcare facilityand not a company that actively needs to seek profitability to ensure its survival. However,this has resulted in insufficient management and procedures with high costs and lack ofresource efficiency as a result. Deficient work routines and methods for materialsmanagement along with improper utilization of storage facilities have been the main focus ofthis study. The study provides suggestions for how operation ward 1 at Södra Älvsborgshospital can work to improve stock management of its consumables. Semi-structuredinterviews along with quantitative data form the basis of this study, which is divided intothree main areas, processes, material management and warehouse design. After analysing theempirical data together with the theoretical frame of reference, some recommendations maybe presented to the operations department. The consumables should be moved to anappropriate storage space on the lower floor that has appropriate ventilation for medicalmaterials and a specific unpacking area. The new storage area should be dimensioned andoptimized based on product family, pick rate and physical characteristics of the articles tominimize overwork, unnecessary movements and promote ergonomics. In order to ensure thatthe right skills are utilized for the correct task, a warehouse manager should be employed withmain responsibility for materials handling. Valuable time can thus be saved for the nurses sothat they can focus more on their primary tasks. In order to simplify materials management,implementation of a two-bin system should be carried out, where safety stocks, re-orderpoints and order quantities are built-in and visualized.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times