Affordable Access

Stochastic Modelling of Cash Flows in Private Equity / Stokastisk modellering av kassaflöden i private equity

Authors
  • Ungsgård, Oscar
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

An investment in a private equity is any investment made in a financial asset that is not publicly traded. As such these assets are very difficult to value and also give rise to great difficulty when it comes to quantifying risk. In a typical private equity investment the investor commits a prespecified amount of capital to a fund, this capital will be called upon as needed by the fund and eventually capital will be returned to the investor by the fund as it starts to turn a profit. In this way a private equity investment can be boiled down to consist of two cash flows, the contributions to the fund and distributions from the fund to the investor. These cash flows are usually made within a prespecified time frame but at unspecified intervals and amounts. As an investor in a fund, carrying too little liquid assets when contributions are called upon will cause trouble, but carrying significantly more than needed is also not desirable as it represents a loss in potential revenue from having less capital in more profitable investments. The goal of this thesis was to attempt to find a way to reliably model these cash flows and to find a way to represent the results in a meaningful way for the benefit of the investor by constructing value at risk like risk measures for the necessary liquid capital to carry at a given time in case contributions are called upon. It was found that the distributions could be modelled very well with the chosen stochastic processes, both as it related to predicting the average path of the cash flows and as it relates to modelling the variability of them. Contrary to this it was found that the contributions could not be modelled very well. The reason for this was found to be an observed lag in the speed of contributions at the start of the funds lifetime, this lag was not taken into account when constructing the stochastic model and hence it produced simulated cash flows not in line with those used in the calibration. / En investering i private equity är en investering i en tillgång som inte är börsnoterade. På grund av detta är sådana tillgångar väldigt svåra att värdera och medför även store svårigheter när det kommer till att kvantifiera risk. I en typisk private equity investering so ingår en investerare i ett löfte att under en viss förbestämd tidsperiod bidra med en fixt mängd kapital till en private equity fond. Detta kapital kommer att gradvis kallas på av fonden vid behov för att sedan mot slutet av fondens livstid ge utdelning när private equity fonden börjar göra en vinst. På detta viset kan en private equity investering brytas ner i två kassaflöden, kontributioner in i fonden, och distributioner ut ur fonden. Dessa kassaflöden sker under en förbestämd tidsperiod men ej förbestämda belopp. Som en investerare i denna typen av fond är därför en risk att bära för lite likvid kapital när kontributioner blir kallade på men även oattraktivt att bäre på för mycket de detta representerar förlorar potentiell avkastning. Målet i denna uppsatts är att hitta ett sätt att på att tillförlitligt vis modellera dessa kassaflöden och representera resultaten på ett meningsfullt sätt från perspektivet av en investerare. För att uppnå detta skapades value-at-risk liknande mått för mängden likvid kapital som krävs under en tidsperiod för att säkra sig mot påkallade kontributioner. Slutsatsen blev att distributioner kunde modelleras väl, både när det kom till att efterlikna den genomsnittliga vägen av kassaflöden och även för att modellera risken. I kontrast till detta så kunde inte kontributioner modelleras mot tillräckligt hög säkerhet för att användes i det ämnade syftena. Anledningen till detta var en eftersläpning i hastigheten som kontributioner kallades med som inte tågs i beaktande av den tillämpade matematiska modellen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times