Affordable Access

Stödja och stärka barns sociala kompetens i leken : En kvalitativ intervjuundersökning med förskollärares beskrivningar av sitt arbete med att stödja och stärka barns sociala kompetens i leken

Authors
  • Roshag, Emma
  • Olsson, Karin
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna undersökning var att intervjua förskollärare och hur de beskriver sitt arbete med att stödja och stärka barns sociala kompetens i leken. Undersökningen utgår från Vygotskijs sociokulturella teori och metoden som använts i denna undersökning är kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att definitionen av begreppet social kompetens är ett komplext begrepp med olika förklaringar. Det som framkommer i undersökningens resultat är att förskollärarnas definitioner till mestadels är lika. Där begreppet anses, av förskollärarna, handla om empati och samspel. Slutsatser som dragits i undersökningen är att arbetet med att stödja och stärka barnen i deras sociala kompetens i leken, görs på olika sätt. Där förskollärarnas grundtanke är att genom att vara närvarande och medforskande kan de lättare stödja och stärka barnen i sin sociala kompetens.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times