Affordable Access

Stereotypa könsroller : Hur motverkas det?

Authors
  • Wetterström, Christel
  • Karlsson, Helena
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Sammanfattning I förskolans läroplan (Lpfö98, 2010, s.5) står det att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller. Syftet med denna studie är att undersöka hur den här delen av läroplanen tolkas och omsätts i praktiken. Studien är baserad på kvalitativa samtalsintervjuer med tio verksamma förskollärare. Informanterna till studien är verksamma i tre olika kommuner och på sex olika förskolor. Skribenterna har genomfört fem intervjuer var, men båda har varit närvarande under samtliga intervjuer. Den skribent som inte har intervjuat, har istället observerat informantens kroppsspråk och antecknat det som var relevant för studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och har därefter transkriberats. Transkriberingarna från intervjuerna har noga analyserats för att urskilja svar till våra frågeställningar. Resultatet ifrån intervjuerna presenteras i två separata resultatdelar. Den första resultatdelen besvarar frågeställningarna: Hur tolkar förskollärare begreppet stereotypa könsroller? Hur arbetar förskollärare för att motverka stereotypa könsroller? Och den andra resultatdelen besvarar frågan: Använder förskollärare miljö och material för att motverka stereotypa könsroller? Studiens resultat visar att begreppet stereotypa könsroller tolkas i stort sett lika av samtliga informanter, däremot fanns det skilda uppfattningar kring arbetssättet för att motverka stereotypa könsroller. I resultatet har åtta olika arbetssätt gått att urskilja. Arbetssätten används av förskollärarna för att motverka stereotypa könsroller. Resultatet av studien visar svagheter i arbetet med utforma en miljö och använda lekmaterial som motverkar stereotypa könsroller. Istället visar resultatet att material som används ofta reproducerar stereotypa könsroller. Slutligen visar studien att förskollärarna genom interaktion sinsemellan samt med barnen, miljö och material i större utsträckning reproducerar stereotypa könsroller än vad de motverkar dem. Nyckelord: Pedagogik, förskollärare, intervju, motverka, stereotypa könsroller, genus

Report this publication

Statistics

Seen <100 times