Affordable Access

Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby / Stability of Wall Panels with One-Sided Board Sheathing for Timber Structures

Authors
  • celler, jiří
Publication Date
Sep 15, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I a oboustranným opláštěním zpravidla vychází z výsledků zkoušek, popř. ze zjednodušeného analytického výpočtu. V případě jednostranně opláštěných panelů ale nejsou mechanismus chování ani způsob porušení stále dostatečně prozkoumány. Práce nejprve popisuje konstrukční řešení a návrh lehkého dřevěného skeletu, dále se zabývá nosnými prvky s průřezem ve tvaru I, jejich využitím, jednotlivými komponentami včetně variant materiálového provedení a způsobů spojování. Hlavním cílem disertační práce je popsat chování výše zmíněného systému a vytvořit jednoduchý a přitom spolehlivý analytický model pro určení únosnosti výseku stěnového panelu s využitím experimentální a numerické analýzy. Předpokládá se, že výsledky práce bude možné využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb. / The subject of this work is wall panels with one-sided board sheathing for timber structures. The reinforcement of the panel is provided using glued timber composite I-shaped element. The design of the wall panels with I-shaped cross-section stiffeners and double-sided sheathing is based on test results and simplified analytical calculation. For the design of wall panels with I-shaped cross-section stiffener rib and one-sided board sheathing, a reliable procedure for determining the buckling load-bearing capacity has not been described so far. The work describes the light timber frames, its basic types and structural elements of the system, the method of anchoring and reinforcement. It also describes the supporting elements with an I-shaped cross-section, their use, individual components, including variants of material design and methods of connection. The main aim of this work is to describe the behaviour of the above-mentioned system, using experimental and numerical analysis. It is assumed that the conclusions of this work can be used for more effective material use subtle light timber frames.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times