Affordable Access

Srovnání a simulace vidění živočichů / Comparison and simulation of animal vision

Authors
  • turoňová, natálie
Publication Date
Jul 02, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi viděním člověka a vybraných druhů živočichů. První polovina je věnována teoretické části, která popisuje základní anatomickou a fyziologickou stavbu oka, dále také centrální a periferní vidění, akomodaci a v neposlední řádě se zaměřuje na vnímání barev, jenž se dělí dle teorie oponentního procesu a teorie trichromatické. Poslední součást teoretické části je zaměřena na odlišnosti ve zrakové ostrosti, prostorovém vnímání či zorném poli. Na základě výchozích informaci byla vypracována praktická část, v níž byly pořízeny fotografické snímky, jež byly následně pomocí vhodně zvoleného grafického programu upravovány. Cílem bylo vizualizovat odlišnosti mezi viděním člověka a vybraných živočichů. / The bachelor thesis deals with the differences between the human vision and the vision of selected animal species. The first part is dedicated to theory that describes the basic anatomical and physiological structures of the eye, the central and peripheral vision, accommodation, and last but not least it also focuses on the color perception and its distribution based on the opponent process theory and trichromatic theory. The last part is focused on the distinctions in visual acuity, spatial perception or field of vision. Based on the given information there was created the practical part, in which photographies were taken. Those photographies were then edited in an appropriately selected graphic software. The aim was to visualize the differences between the human vision and the vision of certain species.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times