Affordable Access

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení ve skladovací hale / Sprinkler Stable Fire Extinguishers in the Storage Hall

Authors
  • lutovský, jan
Publication Date
Feb 13, 2024
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na sprinklerová stabilní hasicí zařízení ve skladovacích halách. Je rozdělena na dvě hlavní části: „I. – Rešerše“ a „II. – Návrh“. První část diplomové práce: „I. – Rešerše“ je věnována teoretickému poznání, které má za cíl získat odborný přehled v dané problematice pro návaznost na část druhou. Druhá část diplomové práce: „II. – Návrh“ je následně ještě rozdělena na další tři části: „II.I. – Výzkumná část“, která řeší výzkum/studii efektivity dvou sprinklerových hlavic (nejpoužívanějších ve skladovacích halách v České republice) v závislosti na změně skladovací výšky. Na základě tohoto výzkumu/studie je vytvořena projektová dokumentace pro nejefektivnější sprinklerovou hlavici ze dvou posuzovaných pro konkrétní skladovací halu, s konkrétní skladovací výškou, kde v části: „II.II – Technická zpráva“ jsou popsány všechny technické parametry systému a v části: „II.III – Výkresová část“ jsou zobrazeny všechny patřičné výkresové náležitosti sprinklerového systému v objektu. Tímto postupem bylo docíleno nejefektivnější varianty návrhu pro daný objekt skladové haly. V příloze práce jsou doloženy všechny výpočty částí diplomové práce. / The master thesis is focused on sprinkler stable fire extinguishing systems in storage halls. It is divided into two main parts. The first part of the thesis: "I. - Research" is devoted to theoretical knowledge, which aims to gain a professional overview of the subject matter for the continuation of the second part. The second part of the thesis: "II. - Proposal" is then further divided into three more parts: "II.I. - Research part", which deals with the research/study of the effectiveness of two sprinkler heads (the most used in storage halls in the Czech Republic) depending on the change of storage height. On the basis of this research/study, a design documentation is created for the most efficient sprinkler head of the two considered for a specific storage hall, with a specific storage height, where all technical parameters of the system are described in section "II.II - Technical report" and all relevant drawing details of the sprinkler system in the building are shown in section "II.III - Drawing section". In this way, the most efficient design option for the warehouse building has been achieved. In the appendix of the thesis all calculations of the parts of the thesis are documented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times