Affordable Access

Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm : – ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv / Style and styling among Finland Swedes in Stockholm from the viewpoint of a dialectology of mobility

Authors
  • Löfström, Malin
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I avhandlingen undersöker jag språklig stil och stajling bland västnyländska finlandssvenskar i Stockholm i ett material som består av intervjuer och smågruppssamtal med elva deltagare. Avhandlingens syfte är att undersöka den språkliga stilen när deltagarna samtalar med en sverigesvensk person. Syftet är också att söka rimliga förklaringar till varför de enskilda individernas språkliga stil och stajling ser ut som de gör i relation till deras identitet och till den sociala betydelse de tillskriver språk och språkförändring. Teoretiskt tar undersökningen avstamp i traditionell variations- och sociolingvistik och i modern sociolingvistisk teori. De två paradigmen speglas i analysmetoder och förklaringsmodeller. All språklig analys utförs på sekvenser ur intervjuerna, medan analys av identitetsaspekter och metaspråk utgår från både intervjuer och smågruppssamtal. Sammantaget tyder resultaten på att deltagarnas språkliga stil till övervägande del kan kategoriseras som finlandssvensk. De finlandssvenska varianterna förekommer stabilt i deltagargruppen, och analysen av samvariationen mellan varianter som representerar västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska illustrerar att finlandssvenskan kan sägas utgöra en övergångsvarietet eller en mellanvarietet mellan västnyländska och sverigesvenska. Bilden av att finlandssvenskan dominerar den språkliga stilen speglas även i deltagarnas metaspråkliga resonemang, och tolkningen av dessa tyder på att deltagarnas val att använda finlandssvenska i Stockholm i hög grad kan kopplas till identitetsfaktorer. Samtidigt visar variationsanalysen att språkförändring i form av stajling med sverigesvenska språkdrag förekommer hos alla deltagare, men i olika omfattning och med olika resurser hos olika individer. Den metaspråkliga analysen stödjer detta resultat. Den uttalade stajlingen går dels ut på att stajla helheten, dels på att använda sverigesvenska ord. Syftet med stajlingen är enligt metakommentarer främst att underlätta kommunikationen. På individnivå är stajlingen dock mer mångfasetterad och de språkliga valen kan kopplas till faktorer i den personliga identiteten och till den sociala betydelsen som deltagarna förknippar med olika språkdrag i Stockholmskontexten. En utvärdering av teori och metod indikerar att kombinationen av variationsanalys och tolkande innehållsanalys varit avgörande för att generera resultat som både ger en utförlig beskrivning av den språkliga stilen hos finlandssvenskar i Stockholm och dessutom ger nyanserade förslag på förklaringar till deltagarnas språkliga val i form av stajling. / In the thesis, I examine linguistic style and styling among Finland Swedes from western Nyland in Stockholm in data that consist of interviews and small group conversations with eleven participants. The aim of the thesis is to investigate participants´ linguistic style when they talk to a Sweden Swedish person. The aim is also to seek reasonable explanations for why the participants´ linguistic style and styling look as they do in relation to their identity and to the social significance they attach to language and language change. Theoretically, the study is based both on traditional variational linguistics and on modern sociolinguistic theory. The two paradigms are reflected in the analytical methods and explanatory models used. The linguistic analysis is performed on sequences from the interviews, which are done by a Sweden-Swedish interviewer, while analysis of identity aspects and of their meta-language is based on both interviews and small group discussions. Overall, the results indicate that the participants´ linguistic style can predominantly be categorized as Finland-Swedish. The participants consistently use Finland-Swedish variants, and the analysis of covariation also indicates that Finland-Swedish can be described as a transitional variety between the western Nyland dialect and Sweden-Swedish. The impression that Finland-Swedish dominates the linguistic style is also reflected in the participants´ meta-linguistic comments, all of which indicates that the participants´ choice to use Finland-Swedish in Stockholm can to a large extent be linked to identity factors.  At the same time and according to the variation analysis, language change as styling with Sweden-Swedish features occurs in all participants, to varying degrees in different individuals. The meta-level analysis supports this result. According to participants’ meta-comments, the purpose of the styling is primarily to facilitate communication. At the individual level, however, the styling is more complex and the participants’ linguistic choices can be linked to factors in their personal identity and to the social meaning that they associate with different language features in the Stockholm context.  My evaluation of theory and method indicates that the combination of variational analysis and interpretive content analysis is crucial to generate results that both provide a detailed description of the linguistic style of Finland Swedes in Stockholm and also provide nuanced suggestions for explanations of the participants´ styling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times