Affordable Access

Språkanvändning i engelskundervisning : En studie om lärares språkanvändning i ämnet engelska, åk 4–6

Authors
  • Manneteg, Felicia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur engelsklärare på mellanstadiet ser på och arbetar med flerspråkighet inom engelskundervisningen. Den forskning som ligger till grund för studien visar att transspråkande som arbetssätt gynnar språkutvecklingen. Metoden som använts i studien är semistrukturerade intervjuer. Resultatet från studien visar att samtliga lärare är positiva till inkluderingen av elevers olika förstaspråk i engelskundervisningen och samtliga ser även fördelar med att undervisa i ett flerspråkigt klassrum. Trots detta uttrycker ingen av de intervjuade lärarna att deras elever utnyttjar sina förstaspråk i engelskundervisningen. Samtliga lärare beskriver hur de ser elevernas flerspråkighet som en resurs och är öppna för att tillämpa transspråkande i sin undervisning men anser sig vara för dåligt utbildade inom området och upplever en egen begränsning i elevernas olika förstaspråk. Resultatet visar även på en enspråkighetsnorm i engelskundervisningen då eleverna lär sig engelska genom svenska, trots att detta inte alltid är elevernas starkaste språk. / The purpose of this study is to investigate how middle school English teachers view and work with multilingualism in English teaching. The research that forms the basis of the study shows that translanguaging as a working method benefits language development. The method used in the study is semi-structured interviews. The results from the study show that all teachers are positive about the inclusion of students' different first languages in English teaching, and all also see advantages in teaching in a multilingual classroom. Despite this, none of the interviewed teachers express that their students make use of their first languages in English teaching. All teachers describe how they see the students' multilingualism as a resource and are open to applying translanguaging in their teaching but consider themselves too poorly educated in the area and experience their limitations in the students' different first languages. The result also shows a monolingual norm in English teaching as students learn English through Swedish, even though this is not always the students' strongest language.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times