Affordable Access

Språk och kemi i förskolan : En studie om pedagogers roll i att stötta barns språkutveckling i samband med lärandet om kemiska processer i förskolan / Language and chemistry in preschool : A study of educators´ role in supporting children's language development in connection with the learning of chemical processes in preschool

Authors
  • Eriksson, Jennifer
  • Wahlström, Ludvig
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att skildra hur förskollärare ser på sin roll i att stötta barnens språkutveckling i samband med lärandet om kemiska processer. Undersökningarna genomfördes med hjälp av pedagoger som arbetade på förskolor i fem kommuner i Mellansverige. I studien har en kvalitativ och en kvantitativ metod använts i form av enkäter och intervjuer. Enkäternas del i studien var att få en bred förståelse inom vilka kemiska processer som genomförs i förskolan. Intervjuerna genomfördes för att fördjupa studien inom de områden som framkom från enkäterna. Detta för att sedan ha möjligheten att diskutera och analysera resultatet kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Resultaten åskådliggör att pedagogerna anser att de har en viktig roll i kemiska processer och har stor betydelse för utvecklingen av barnens vokabulär. Genom att vara aktiv som pedagog i en kemiaktivitet stimuleras barns språkutveckling då pedagogen kan tillföra fler begrepp vid den kemiska processen. Pedagogerna var också eniga om att aktiva och närvarande pedagoger stimulerar språkutvecklingen hos barnen i alla aktiviteter i förskoleverksamheten. I studien uppenbarades även att pedagogerna tycker att det är viktigt att benämna det som sker med rätt begrepp i aktiviteterna, redan med de allra yngsta barnen. / The purpose of the study is to describe how preschool teachers view their role of supporting children in their language development, in connection with learning of chemical processes. The study was conducted with the help of educators who worked at preschools in five municipalities in Central Sweden. In the study, a qualitative and a quantitative method was used in the form of questionnaires and interviews. The questionnaires part in the study was to gain a broad understanding of which chemical processes are carried out in preschool. The interviews were conducted to deepen the study in these areas that emerged from the questionnaires. This is to then have the opportunity to discuss and analyze the results linked to the study's questions and purpose. The results illustrate that educators believe that they have an important role in chemical processes and are of great importance for the development of children's vocabulary. By being active as an educator in a chemistry activity, children's language development is stimulated as the educator can add more concepts to the chemical process. The educators also agreed that active and present educators stimulate the language development of the children in all activities in the preschool activities. The study also revealed that the educators think it is important to name what happens with the right concept in the activities, already with the very young children.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times